BON UPOMINKOWY

ZACHĘCAMY DO ZAKUPU VOUCHERA / BONU UPOMINKOWEGO

Bon upominkowy można zrealizować korzystając z dowolnych usług oferowanych przez Sanatorium ENERGETYK w Krynicy – Zdroju.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
w
Sanatorium ENERGETYK w Krynicy- Zdroju
Sklep internetowy, działający pod adresem www.energetyk-krynica.com prowadzony jest przez firmę:
Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Sanatorium ENERGETYK ul. Kiepury 2 A 33-380 Krynica- Zdrój NIP: 734 -10-01-636 Kontakt: Sanatorium ENERGETYK ul. Kiepury 2 A 33-380 Krynica- Zdrój 18 471 55 94 fax 18 471 55 97 e-mail: recepcja@ energetyk-krynica.com , dyrektor@energetyk-krynica.com

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  a. Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
  b. Usługi świadczone drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  c. Usługodawca – Sanatorium ENERGETYK w Krynicy- Zdroju
  d. Sanatorium- Sanatorium ENERGETYK w Krynicy- Zdroju
  e. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  f. Kupujący – podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych, dokonujący płatności za pośrednictwem Dotpay.pl
  g. Konsument- osoba fizyczna korzystająca z Usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  h. Serwis- serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, działający pod adresem www.energetyk-krynica.com
  i. Kierownictwo Sanatorium – Dyrektor , Kierownik Żywienia lub Pielęgniarka Oddziałowa
  j. Gwarantowane rezerwacje indywidualne – zakupione pakiety / bony za pośrednictwem Dotpay.pl i potwierdzone dokonaną rezerwacją z recepcją Sanatorium.
  i. System sprzedażowy- system sprzedaży bonów i pakietów za pośrednictwem Dotpay.pl
 2. Usługobiorca korzystając z serwisu, przy użyciu strony WWW oświadcza, że akceptujewarunki regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rozdział 2

Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Regulamin ten jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępnianym nieodpłatnie Usługobiorcom przed zawarciem umowy. Regulamin został umieszczony przez Usługodawcę na stronach Serwisu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z Regulaminem.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 5. Zaznaczenie opcji „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną ” oznacza, iż Kupujący zapoznał się z Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Sanatorium ENERGETYK w Krynicy – Zdroju, rozumie jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone oraz akceptuje warunki wybranej oferty. Brak takiej akceptacji spowoduje brak możliwości skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.
 6. Rozpoczęciem korzystania z usługi w przypadku usług dostępnych w oparciu o informacje podane przez Usługobiorcę jest przesłanie Usługodawcy wypełnionego formularza zawierającego te informacje. Usługobiorca jest zobowiązany do podawania kompletnych i rzetelnych informacji.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW przed rozpoczęciem prac.
 8. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu sprzedażowego , Sanatorium ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu .
 9. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu sprzedażowego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
 10. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu sprzedażowego Usługodawcy.

Rozdział 3

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie:

 1. Sprzedaży pakietów pobytowych w Sanatorium ENERGETYK w Krynicy – Zdroju.
 2. Sprzedaży bonów podarunkowych
 3. Korespondencja e-mailowa
 4. Wysyłka newsletterów

I. Sprzedaż pakietów pobytowych w Sanatorium ENERGETYK w Krynicy – Zdroju.

 1. Proces sprzedaży.
  a. Sprzedaży pakietów dokonuje się poprzez wybór pakietu oraz zlecenie wymaganej płatności.
  b. Sprzedaż uważa się za dokonaną z chwilą dokonania przez płacącego płatności za pośrednictwem systemu płatności . Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu Dotpay.pl. Przed dokonaniem zakupu zaleca się kontakt telefoniczny z recepcją Sanatorium w celu sprawdzenia dostępności wybranego terminu.
  c. Po dokonaniu zakupu pakietu należy niezwłocznie skontaktować się z recepcją Sanatorium w celu dokonania rezerwacji wybranego terminu .
  d. Ceny przedstawione w systemie sprzedażowym obejmują podatek VAT. Informacja o tym , co zawiera pakiet jest podana w opisie ceny wyświetlanej w systemie podczas dokonywania zakupu. Za usługi, nie objęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, zabiegi ), należność musi zostać uregulowana na miejscu przez klienta.
  e. Transakcja jest zawierana w walucie PLN. Wszelkie różnice z tytułu płatności mogą wynikać z rozbieżności kursowych transakcji realizowanej przez centrum obsługi karty kredytowej rezerwującego lub banku rezerwującego.
  f. W cenie pakietu nie jest wliczona taksa klimatyczna za osobodzień , która jest pobierana z zarządzenia władz lokalnych.
  g. Ceny usług mogą w każdej chwili ulec zmianie, z wyjątkiem cen rezerwacji już potwierdzonych. W tym wypadku modyfikacje mogą wynikać z opłat prawnych i ustawowych wprowadzonych przez uprawnione organy.
  h. W przypadkach niektórych ofert wymagana wysokość przedpłaty może być niższa.
 2. Dokonywanie płatności
  a. Usługobiorca ma możliwość wyboru formy płatności:
  • kartą kredytową (Visa, Mastercard, Eurocard, JCB, Diners Club, Polcard, AMEX)
  • elektronicznym przelewem bankowym (mTransfer, Płacę z Inteligo, MultiTransfer, Przelew24)
  • standardowym przelewem bankowym
  Transakcje kartą kredytową oraz elektronicznym przelewem bankowym realizowane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.Akceptowane opcje płatności są każdorazowo wyświetlane podczas dokonywania rezerwacji przez system.
 3. Wystawienie faktury Sanatorium ma obowiązek wystawienia faktury VAT nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy
 4. Potwierdzenie sprzedaży
  a. System sprzedaży www.energetyk-krynica.com potwierdza sprzedaż automatycznie po dokonaniu płatności – komunikat o potwierdzeniu jest generowany na ekranie komputera.
  b. Dodatkowo system generuje automatycznie potwierdzenie e-mailem wysyłane na adres Kupującego podany w formularzu.
  c. W celu dokonania rezerwacji terminu skorzystania z pakietu konieczny jest kontakt z recepcją Sanatorium (tel. 793 266 802 / recepcja@energetyk-krynica.com .
 5. Warunki zmian i anulacji
  a. Każda zmiana bądź anulacja powinna być zlecona w formie pisemnej i przesłana poprzez e-mail lub fax do Sanatorium, oraz musi zostać potwierdzona przez Sanatorium.
  b. Gwarantowane rezerwacje indywidualne mogą być bezpłatnie anulowane do 30 dni przedplanowanym przyjazdem.
  c. Anulowanie rezerwacji po tym terminie nie spowoduje zwrotu przedpłaty.
  d. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, Usługobiorcy dokonującemu rezerwacji usług hotelarskich nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

II. Sprzedaż bonów podarunkowych w Sanatorium ENERGETYK w Krynicy – Zdroju.

 1. Proces sprzedaży.
  a. Sprzedaży bonów podarunkowych dokonuje się poprzez wybór bonu , wypełnienie formularza zakupu oraz zlecenie wymaganej płatności.
  Bony podarunkowe upoważniają do skorzystania z usług oferowanych przez Sanatorium zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego bonu podarunkowego, wg oferty dostępnej na stronie internetowej www.energetyk-krynica.com
  b. Zakup bonu oznacza złożenie przez Kupującego oferty nabycia usług Usługodawcy będących przedmiotem zamówienia.
  c. Bon podarunkowy można przekazać dowolnej osobie do wykorzystania na zakup usług świadczonych przez Usługodawcę.
  Bony podarunkowe mogą mieć formę:
  • Bonów pobytowych- na określony pakiet zabiegów połączony usługami noclegowymi świadczonymi przez Sanatorium
  • Bonów zabiegowych- na konkretne zabiegi znajdujące się w ofercie Sanatorium
  • Bonów kwotowych- o określonej wartości umożliwiający osobie obdarowanej dokonanie wyboru usług z oferty Sanatorium
  d. W przypadku realizacji bonu pobytowego termin jego wykorzystania musi zostać uzgodniony i potwierdzony z recepcją Sanatorium. W przypadku braku dostępności wybranego terminu, Sanatorium może zaproponować wykorzystanie bonu pobytowego w innym terminie z ewentualnością dopłaty według obowiązującego cennika.
  e. Ceny bonów są cenami brutto ( obejmują podatek VAT) .
  f. Transakcja jest zawierana w walucie PLN. Wszelkie różnice z tytułu płatności mogą wynikać z rozbieżności kursowych transakcji realizowanej przez centrum obsługi karty kredytowej rezerwującego lub banku rezerwującego.
  g. Ceny usług mogą w każdej chwili ulec zmianie, z wyjątkiem cen rezerwacji już potwierdzonych. W tym wypadku modyfikacje mogą wynikać z opłat prawnych i ustawowych wprowadzonych przez uprawnione organy. Osoba obdarowana może skontaktować się z Sanatorium w celu ustalenia daty wykorzystania bonu podarunkowego. Dokonanie rezerwacji i wykorzystanie pobytu możliwe jest we wskazanym na bonie podarunkowym okresie ważności.
  h. Bon podarunkowy może być wykorzystany jeśli Usługodawca dysponuje wolnymi miejscami w wybranym przez Usługobiorcę terminie. W przypadku zajętych miejsc w wybranym terminie Usługodawca zaproponuje inne wolne terminy w okresie ważności bonu podarunkowego.
  i. Bon podarunkowy należy przedstawić w recepcji Sanatorium celem pełnego rozliczenia.
  j. W przypadku nie wykorzystania pełnej kwoty bonu nie przysługuje Usługobiorcy prawo do zwrotu gotówki z tytułu różnicy między wartością Oferty Partnera- nie ma tutaj partnera, a rzeczywistą wartością usług świadczonych przez Usługodawcę.
  k. Bony można zrealizować tylko w całości.
  l.Bon podarunkowy może być wykorzystany jednorazowo – bon nie może być wykorzystany podczas kilku realizacji, np. kilku pobytów.
  ł. Bon można nabyć wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku (przy czym Bon można przekazać innej osobie do jej osobistego, niekomercyjnego użytku).m. Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z bonów podarunkowych, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
  n.W przypadku utraty lub zniszczenia bonu podarunkowego, Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
  o. Zabrania się powielania bonu.
  p. Bon podarunkowy jest ważny trzy lata od dnia zakupu.
  r. Bon nie podlega wymianie na gotówkę.
 2. Dokonywanie płatności

a. Płatności realizowane są bezpośrednio w trakcie procesu sprzedaży .
b. Pośrednikiem w realizacji płatności jest firma Dotpay. pl. Akceptowane opcje płatności są każdorazowo wyświetlane podczas dokonywania rezerwacji przez system.
c. Dokonanie płatności za bon jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług.
d. Za bony zamówione przez internet lub telefonicznie przyjmujemy płatność przelewem lub gotówką w Sanatorium. Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Usługodawca potwierdza mailowo, na adres podany przez Kupującego w zamówieniu.
e.Przy płatności przelewem rezerwacji na bon można dokonać dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na rachunku bankowym Usługodawcy.

 1. Wystawienie faktury

Sanatorium ma obowiązek wystawienia faktury VAT nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy

 1. Potwierdzenie sprzedaży
  a. System sprzedaży www.energetyk-krynica.com potwierdza sprzedaż automatycznie po dokonaniu płatności – komunikat o potwierdzeniu jest generowany na ekranie komputera.
  b. Dodatkowo system generuje automatycznie potwierdzenie zakupu bonu e-mailem wysyłane na adres Kupującego podany w formularzu.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy

a. Kupującemu bon podarunkowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość (na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku), bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów
b. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu potwierdzenia zakupu bonu pocztą elektroniczną. Niniejszy punkt nie dotyczy przypadku rozpoczęcia realizacji bonu pobytowego. Wówczas anulowanie rezerwacji i zwrot środków może nastąpić na zasadach ogólnych dotyczących terminów zwrotów zadatku, o których mowa w Zasadach zamawiania i świadczenia usług hotelarskich w Sanatorium ENERGETYK w Krynicy-Zdroju.
c. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sanatorium o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesyłając je w formie pisemnej pocztą tradycyjną, faksem lub pocztą elektroniczną i zwrócić zakupiony bon podarunkowy odsyłając go pocztą tradycyjną lub dostarczając osobiście. W tym celu można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, lecz nie jest to konieczne dla skuteczności odstąpienia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
d. Usługodawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia oodstąpieniu od umowy złożonego przez Kupującego zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.
e. Zwrot zostanie dokonany w formie odpowiedniej do dokonanej płatności.
f. Zwrot uiszczonej przez Kupującego zapłaty wyczerpuje w całości wszelkie roszczeniaKupującego z tytułu niewykonanej usługi.

 1. Zakres odpowiedzialności Sanatorium

a. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do systemu z przyczyn niezależnych od Sanatorium Usługodawca i Usługobiorca obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności;
b. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku, gdy stanowi to konsekwencję braku możliwości skutecznego wykonania usług z winy Usługobiorcy, np. brak możliwości dostarczenia potwierdzenia o wykonaniu Usługi z powodu przepełnionej skrzynki email.
c. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Sanatorium , Sanatorium ma prawo czasowo zawiesić dostęp do serwisu sprzedażowego www.energetyk-krynica.com na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości., informując w miarę możliwości o przewidywanym okresie trwania utrudnień na stronie internetowej Sanatorium.
d. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron np. katastrof żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, Sanatorium jest zwolnione z przyjętego zobowiązania.

 1. Prawa i obowiązki Usługodawcy
 2. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
  b. wysyłania na adresy elektroniczne Usługobiorców komunikatów technicznych związanych ze świadczeniem Usług.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Serwis zawiera dokumenty, materiały i treści stanowiące utwory w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegające ochronie na mocy tych przepisów. Przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnej.
 6. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych
  w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku własnego.

III. Usługi informacyjne i promocyjne odnośnie własnych produktów i usług .Usługi informacyjne i promocyjne świadczone za pośrednictwem strony www. energetyk- krynica.com obejmują:

 1. Subskrypcję Newslettera
 2. Kontakty e-mailowe w celu uzyskania informacji na temat świadczonych przez sanatorium usług.
 3. Subskrypcja Newslettera Sanatorium ENERGETYK
 4. Usługodawca umożliwia Użytkownikom otrzymywanie drogą elektroniczną informacji dotyczących Serwisu oraz informacji o aktualnych promocjach i nowościach Usługodawcy.
 5. Warunkiem skorzystania z Usługi jest subskrypcja Newslettera Usługodawcy poprzez dodanie własnego adresu email, na który mają być przekazywane informacje poprzez wybranie klawisza „Dodaj”umieszczonego obok miejsca przeznaczonego na podanie adresu email.
 6. Osoby, które udostępniły swój adres email w celu przesyłania Newslettera wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy.
 7. Zgoda na przesyłanie Newslettera może być w każdym momencie cofnięta poprzez zaznaczenie opcji „Wypisz” dołączonej w stopce każdej z przesyłanych wiadomości.
 8. Kontakty e- mailowe w celu uzyskania informacji na temat świadczonych przez nie usług.
  a. Wypełnienie danych w formularzu „Kontakt” oznacza wysłanie e-maila do odpowiedniej komórki Sanatorium
  b. Formularze ze stron rezerwacyjnych Sanatorium przekierowują zapytanie bezpośrednio do recepcji Sanatorium.
  c. Po wysłaniu zapytania pytający otrzymuje automatycznego e-maila potwierdzającego tylko wprowadzenie zapytania do systemu.
  e. Odpowiedź usługobiorca otrzyma z odpowiedniej komórki od osoby odpowiedzialnej za załatwienie sprawy.

Rozdział 4

Ochrona danych osobowych

1.Za pośrednictwem strony internetowej www.energetyk- krynica.com dane zbierane są poprzez wypełnienie formularzy. Formularz zawiera pola wymagane, których wypełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być wypełnione przez Kupującego. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza (Kontakt lub Sprzedaż usług).
2.Dane przechowywane są i przetwarzane przez Sanatorium ENERGETYK na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w Polityce prywatności.
3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Usługodawca.
4.Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorca w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu Usług przez Usługodawcę oraz w celu prawidłowej ich realizacji.
5.Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6.Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności, która stanowi odrębny dokument..7. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego Sanatorium Usługobiorca akceptuje zasady zawarte w Polityce prywatności portalu www.energetyk-krynica.com

Rozdział 5

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1.Usługobiorca wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, pozyskiwanych za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej www.energetyk- krynica.com przez Sanatorium w celu świadczenia drogą elektroniczną usług określonych w Rozdziale 2 Regulaminu.
2.Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Rozdziale 4 Regulaminu oraz polityce prywatności.
3.Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny.

Rozdział 6

Warunki zawierania i rozwiązywania umów
1.W przypadku rezerwacji miejsc noclegowych zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia rezerwacji i otrzymania, drogą mailową na wskazany adres e-mail, potwierdzenia złożonej rezerwacji.
2.Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
3.Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź
zmodyfikować swoje ustawienia za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny.
4.Rezygnacja, o której mowa w pkt. 3 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział 7

Tryb postępowania reklamacyjnego
1.Reklamacje mogą być składane z tytułu:
a.Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
b.Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
2.Reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie email na adres: recepcja@energetyk-krynica.com lub przesyłając ją listem na adres siedziby sanatorium.
3.Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
4.Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powinna zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
5.Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie dni 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. W tym terminie Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

Rozdział 8

1.Postanowienia przejściowe i końcowe1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2.Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją umowy zawartej w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest Konsument, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów postępowania cywilnego.
3.Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”
4.Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2015
5.Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Witryna używa plików cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk, zgodnie z Polityką cookies. Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies są określone w ustawieniach przeglądarki.

>>> KLIKNIJ TUTAJ ABY ZAPŁACIĆ <<<