PARKING

PARKING

Sanatorium „ENERGETYK” leży w strefie A uzdrowiska, w której to zgodnie z Ustawą dot. Uzdrowisk z 2007 roku jest ograniczona możliwość tworzenia miejsc parkingowych.

Sanatorium posiada pod obiektem jedynie 7 miejsc parkingowych, monitorowanych.

Nie prowadzimy rezerwacji miejsc parkingowych – o dostępność prosimy pytać w recepcji.

Opłata za korzystanie z miejsca do parkowania z zaporą:

1 dzień26 zł
7 dni140 zł
10 dni 165 zł
14 dni190 zł
21 dni 260 zł
REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO NA TERENIE SANATORIUM ENERGETYK


§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu płatnego, zwanego dalej Parkingiem, będącego w zarządzie SANATORIUM ENERGETYK., zwanego dalej Zarządcą.
 2. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z Parkingu (osoba kierująca pojazdem w chwili wjazdu bądź wyjazdu z Parkingu lub właściciel pojazdu).
 3. Parkowanie na terenie obiektu SANATORIUM ENERGETYK podlega opłacie wg. Cennika
 4. Regulamin parkingu oraz Cennik jest udostępniony jest w recepcji Sanatorium oraz na stronie internetowej SANATORIUM ENERGETYK (www.energetyk-krynica.com)
 5. Teren parkingu SANATORIUM ENERGETYK obejmuje wyłącznie obszar oznakowany w tym celu.
 6. Korzystanie z Parkingu nie ma charakteru umowy do której zastosowanie mają przepisy umowy przechowania, ale ma charakter wyłącznie wynajmu miejsca parkingowego.


§2

 1. Parking SANATORIUM ENERGETYK jest parkingiem niestrzeżonym.
 2. Poprzez wjazd na teren Parkingu (na oznakowane miejsce z ruchomą zaporą) następuje zawarcie odpłatnej umowy najmu miejsca postojowego – przez Użytkownika a Zarządcą – na warunkach określonych w niniejszym regulaminie. Bezpośrednio po wjeździe na Parking użytkownik obowiązany jest samodzielnie pobrać z recepcji SANATORIUM bilet/kartę parkingową. Brak pobrania biletu/karty parkingowej oznacza wyrażenie zgody na obciążenie Użytkownika pełną opłatą za brak biletu/karty parkingowej.
 3. Użytkownik obowiązany jest dokonać płatności za korzystanie z Parkingu zgodnie z Cennikiem przed wyjazdem z Parkingu.
 4. Wjazd pojazdem na teren Parkingu przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na wynajem miejsca parkingowego na okres przebywania tam pojazdu na warunkach niniejszego regulaminu oraz cennika i zobowiązanie się Użytkownika do przestrzegania ich postanowień.
 5. Użytkownicy uprawnieni są do parkowania na wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych.
 6. Pojazd może zajmować tylko jedno miejsce parkingowe.
 7. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 8. Wjazd na parking pojazdu przekraczającego rozmiarami wielkość jednego miejsca parkingowego, w tym pojazdu z przyczepą, naczepą oraz przez pojazdy dostawcze, ciężarowe, autobusy oraz pojazdu osobowe przewożące ładunku znacznej wielkości może odbyć się tylko po wcześniejszym powiadomieniu Recepcji SANATORIUM ENERGETYK (osobiście lub na adres mailowy recepcja@energetyk-krynica.com) i uzyskaniu pisemnej lub mailowej zgody.


§3

 1. Parking jest czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 1 .
 2. Zarządca ma wyłącznie prawo do decydowania o zamknięciu i otwarciu Parkingu w całości lub części w terminach przez siebie ustalonych, jak również może podjąć decyzje o okresowym wyłączeniu Parkingu w całości lub części z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia Parkingu. Użytkownikom nie przysługują w związku z tym w stosunku do Zarządcy jakiekolwiek roszczenia, poza prawem do wyprowadzenia pojazdu z terenu Parkingu, jeżeli zamknięcie lub wyłączenie Parkingu z użytkowania nastąpiło po wprowadzeniu pojazdu na Parking.


§4

Na terenie Parkingu:
a) Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo o ruchu drogowym.
b) Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania oraz w miejscach zarezerwowanych (wydzielonych). W przypadku zaparkowania pojazdu w miejscu zabronionym Zarządca jest uprawniony do odholowania lub przestawienia pojazdu na koszt i ryzyko Użytkowania parkingu.
c) Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,
d) Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenia dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów, którymi Zarządca udzielił pisemnej zgody na takie parkowanie.
e) Pojazd po zaparkowaniu, powinien mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik. Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń oraz zabezpieczyć pojazd przez samoczynnym przemieszczeniem.
f) Użytkownik Pojazdu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą lub innymi czynami karalnymi.
g) Użytkownik parkingu jest zobowiązany do posiadania wykupionego ubezpieczenia OC pojazdu oraz ważnego przeglądu technicznego pojazdu.


§5

Na terenie parkingu zabronione jest:
a) palenie wyrobów tytoniowych lub używanie otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi,
b) spożywanie napojów alkoholowych lub zażywanie środków odurzających,
c) zanieczyszczanie Parkingu (w szczególności wyrzucanie odpadów),
d) naruszanie porządku publicznego (np. przez hałasowanie, wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki),
e) mycie lub odkurzanie pojazdu, naprawianie, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju,f) nieuzasadnione pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem,
g) nieuzasadnione wykonywanie czynności serwisowo-naprawczych pojazdu lub tankowanie paliw,
h) pozostawienie w pojeździe dzieci bez opieki,
i) pozostawienie w pojeździe zwierząt bez opieki,
j) przebywanie w pojeździe w celach noclegowych,
k)prowadzenie działalności akwizycyjnej i handlowej bez pisemnej zgody Zarządcy.


§6

1.Wjazd na parking następuje poprzez zajęcie wyznaczonego miejsca na terenie przed budynkiem i pobraniu biletu parkingowego.
2.Przed wyjazdem z parkingu Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za Parking w recepcji SANATORIUM ENERGETYK zgodnie z cennikiem publicznie dostępnym na terenie recepcji Sanatorium.
3.Regulamin parkingu jest publicznie dostępny i znajduje się w widocznym miejscu w recepcji Sanatorium oraz na stronie internetowej SANATORIUM ENERGETYK
4.W razie nie pobrania przez Użytkownika biletu/karty parkingowej lub zagubienia biletu/karty parkingowej należy uiścić opłatę parkingową w wysokości określonej w cenniku (opłata za zgubiony bilet parkingowy jest wielokrotnością maksymalnej opłaty dobowej).


§7

1.Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie Parkingu przez siebie i pojazd.
2.Użytkownik pojazdu ponosi pełną samodzielną odpowiedzialność za szkody wynikające z niezachowania ostrożności podczas parkowania i poruszania się pojazdem na terenie parkingu oraz zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usuwaniem szkód wyrządzonych zarówno przez niego jak i osobę, której pojazd udostępnił.
3.Zarządca ma prawo obciążyć Użytkownika parkingu kosztami naprawy lub remontu parkingu i jego
wyposażenia, jak również kosztami usunięcia zanieczyszczeń, jeżeli Użytkownik parkingu był sprawcą lub przyczynił się swoim zachowaniem do powstania szkody.
4.Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w pojeździe i mieniu pozostawionym na parkingu, w szczególności zarządca nie ponosi odpowiedzialni za kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu lub też inne czyny karalne dotyczące pojazdu pozostawionego na Parkingu, powstałe z winy innych użytkowników parkingu, nieznanych osób trzecich lub działania siły wyższej.
Zarządca parkingu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pojeździe rzeczy jak i wyposażenie pojazdu.
5.W przypadku pozostawienia pojazdu bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje na to, iż nie jest używany Zarządca jest uprawniony do odholowania lub przestawienia pojazdu na
koszt i ryzyko Użytkownika parkingu.6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
7.Zarządca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu spowodowanych działaniem Użytkowników bądź osób trzecich.


§8

1.W przypadku naruszenia przez Użytkownika parkingu postanowień niniejszego regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu na koszt i ryzyko Użytkownika parkingu.
2.W przypadkach określonych w ust. 1 Użytkownik parkingu jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika.
3.Dodatkowo Zarządca upoważniony jest do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienie nagłego i uzasadnionego zagrożenia.
4.W przypadku nieuiszczenia przez Użytkownika parkingu zgodniej z obowiązującym cennikiem opłaty za parking, Zarządca może podjąć wszelkie środki zmierzające do udokumentowania faktu zawarcia umowy najmu miejsca parkingowego oraz dochodzenia należności na podstawie przepisów ogólnych.


§9

1.Kontrola spełniania warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest na terenie całego Parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę.
2.Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby wymienione w ust. 1.


§10

1.Wszelkie skargi i wnioski związane z korzystaniem z Parkingu należy składać w recepcji SANATORIUM ENERGETYK
2.Wszelkie spory rozstrzygane są przez Sąd właściwy dla miasta Krynica-Zdrój.AKTUALNY CENNIK

Za każdy dzień postoju :

23 PLN

Pakiet 7 dni: 115 PLN

Pakiet 10 dni:140 PLN

Pakiet 14 dni:160 PLN

Pakiet 21 dni:230 PLN

200 m od obiektu znajduje się monitorowany parking z zaporą . Informacja w recepcji