SANATORIUM NFZ

2023-03-05_0295-HDR5
2023-03-05_0125-HDR5
2023-03-05_0370-HDR5
2023-03-05_0070-HDR5
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

UZDROWISKOWE LECZENIE SANATORYJNE DOROSŁYCH


Sanatorium ENERGETYK posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie leczenia uzdrowiskowego (tj. Uzdrowiskowe Leczenie Sanatoryjne Dorosłych)


 • Choroby układu trawienia
 • Cukrzyca
 • Choroby górnych dróg oddechowych
 • Choroby reumatologiczne
 • Choroby nerek i dróg moczowych
 • Hepatologia (schorzenia wątroby oraz pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych)
 • Hematologia (choroby krwi i układu krwiotwórczego)


Skierowanie na leczenie sanatoryjne refundowane przez NFZ wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadający kontrakt z NFZ lub zatrudniony w placówce posiadającej kontrakt.
Oceny zasadności skierowania dokonuje zatrudniony  tam lekarz konsultant z dziedziny balneoklimatologii i medycyny fizykalnej.
Po pozytywnym rozpatrzeniu skierowania nastąpi potwierdzenie go w konkretnej placówce. Skierowanie osoba zakwalifikowana powinna otrzymać nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

Niezależnie od decyzji specjalistów Narodowego Funduszu Zdrowia – każdy może skorzystać z lecznictwa uzdrowiskowego w ramach pełnej odpłatności.

 1. Kuracjusz skierowany na leczenie uzdrowiskowe powinien posiadać:
  • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, potwierdzone przez Wojewódzki Oddział NFZ,
  • dowód osobisty,
  • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ,
  • wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w uzdrowisku,
  • stale przyjmowane leki w ilościach wystarczających na czas pobytu,
  • strój do ćwiczeń gimnastycznych,
  • strój kąpielowy (zabiegi wodne)
 2. Bezpośrednio po przybyciu do Sanatorium kuracjusz zgłasza się do recepcji w celu zameldowania i przydziału pokoju, a następnie zgłasza się w gabinecie pielęgniarskim, gdzie następuje rejestracja pacjenta z wyznaczeniem terminu badania lekarskiego.
 3. Pobyt w Sanatorium ENERGETYK rozpoczyna się od obiadu w dniu rozpoczęcia pobytu i kończy śniadaniem w dniu zakończenia pobytu.
 4. Późniejszy przyjazd Kuracjusza na leczenie bądź wcześniejszy wyjazd, niż oznaczony w skierowaniu nie uprawnia Kuracjusza do uzyskiwania od zarządu placówki dodatkowych świadczeń określonych w umowie z płatnikiem lub zmniejszenia kosztów pobytu.
 5. Należność za pobyt uwarunkowaną rodzajem przydzielonego uiszcza się w recepcji Sanatorium ENERGETYK najpóźniej do trzeciego dnia pobytu .
 6. Wszystkie odpłatności można uiszczać gotówką lub kartą. Wyjątek stanowi opłata uzdrowiskowa, która w całości musi być uiszczona gotówką.
 7. Należność za dodatkowe, zlecone przez lekarza odpłatne zabiegi uiszcza się w recepcji w dniu zlecenia kartą lub gotówką.
 8. Informacje na temat warunków zakwaterowania w Sanatorium ENERGETYK, płatności, korzystania z telefonów, regulacji porządkowych oraz spraw technicznych, itp. udzielane są przez pracownika recepcji.
 9. Informacje na temat badań lekarskich, zabiegów i inne informacje dotyczące spraw medycznych udzielane są przez pielęgniarki dyżurne.
 10. Kuracjusz przebywający na leczeniu ma prawo do:
  • informacji o swoim stanie zdrowia,
  • wyrażania zgody na korzystanie z określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy,
  • intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • wyżywienia zgodnego ze swoim stanem zdrowia (dieta) w ramach stawki żywieniowej obowiązującej w Sanatorium ENERGETYK.
 11. Kuracjusz przyjęty na leczenie do Sanatorium ENERGETYK poddany jest badaniu i ocenie pod kątem możliwości leczenia i rehabilitacji w ciągu 24 godz. od momentu przybycia.
 12. W trakcie badania wstępnego lekarz ocenia stan zdrowia kuracjusza i ustala program leczenia balneologicznego, farmakologicznego oraz rehabilitacji.
 13. Zabiegi lecznicze są przepisywane wyłącznie przez lekarza prowadzącego, według ściśle określonych wskazań i zgodnie z warunkami umów zawartych z płatnikami za świadczenia. Wszelkie zmiany w układzie zabiegów i korekty zleceń lekarskich mogą być dokonywane wyłącznie za wiedzą i zgodą lekarza prowadzącego leczenie.
 14. Zlecone przez lekarza zabiegi lecznicze, elektronicznie przekazywane są do Bazy Zabiegowej, gdzie ustalany jest harmonogram realizacji zabiegów.
 15. Po elektronicznym zaplanowaniu realizacji zabiegów, druki indywidualnych kart zabiegowych przekazywane są do dyżurki pielęgniarek, gdzie w ustalonym czasie są odbierane przez kuracjuszy.
 16. Inne procedury medyczne niezbędne w procesie leczenia pacjenta (badania EKG i inne konsultacje) są realizowane na bieżąco w Sanatorium na podstawie skierowania lekarza prowadzącego.
 17. Zabiegi lecznicze zaordynowane Kuracjuszom przez lekarza prowadzącego są wykonywane zgodnie z indywidualnym harmonogramem wykonywania zabiegów przez okres pobytu z wyłączeniem niedziel oraz dni świątecznych.
 18. Istnieje możliwość dokupienia zabiegów- wyłącznie po konsultacji z lekarzem prowadzącym.
 19. Na zabiegi należy zgłaszać się punktualnie, 5 minut przed wyznaczonym czasem w harmonogramie.
 20. Samowolna zmiana pory zabiegu skutkuje utratą zabiegu i obciążeniem Kuracjusza w przypadku niemożności rozliczenia takiego osobodnia przez NFZ.
 21. Rezygnacja z planowanych zabiegów możliwa jest z przyczyn zdrowotnych potwierdzonych przez lekarza lub pielęgniarkę.
 22. W przypadku rezygnacji z opłaconych zabiegów pełnopłatnych (dodatkowych), istnieje możliwość zrekompensowania nadpłaty innymi zabiegami zgodnie ze wskazaniami lekarza prowadzącego i obowiązującym cennikiem.
 23. Wymiana lub odstępowanie zleceń na zabiegi między Kuracjuszami jest niedopuszczalna.
 24. Kuracjusz powinien ściśle przestrzegać wskazań lekarskich. Zabiegi nieodpowiednio pobrane mogą być szkodliwe dla zdrowia. Niedopuszczalne jest więc zmienianie czasu trwania i rodzaju zabiegu zleconego przez lekarza prowadzącego.
 25. Codzienne zabiegi pielęgniarskie tj.: pomiary parametrów biologicznych, wykonywanie iniekcji, zmiana opatrunków, itp. wykonywane są w dyżurce pielęgniarek.
 26. Turnus sanatoryjny kończy się badaniem lekarskim, po przeprowadzeniu którego lekarz wystawia kartę informacyjną, celem jej przedłożenia lekarzowi prowadzącemu w miejscu zamieszkania Kuracjusza.
 27. Sanatorium ENERGETYK nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do sanatorium przez Kuracjusza, jeśli szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej lub wskutek siły wyższej albo gdy powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, albo go odwiedzała. W związku z tym nie należy zabierać na zabiegi przedmiotów majątkowych, które mogły ulec zniszczeniu w trakcie tych zabiegów lub pozostawiać ich bez osobistego dozoru.
 28. Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za zaginione przedmioty wartościowe oraz pieniądze nie złożone do depozytu Sanatorium.
 29. W przypadku nagłego zachorowania należy niezwłocznie powiadomić pielęgniarkę dyżurną.
 30. Kuracjuszowi przebywającemu na leczeniu wolno stosować tylko te leki, które zaordynował lekarz pracujący w Sanatorium ENERGETYK oraz te, które zażywa na stałe.
 31. Wypisanie z Sanatorium ENERGETYK następuje gdy:
  • okres trwania turnusu dobiegnie końca,
  • na żądanie Kuracjusza,
  • Kuracjusz w sposób rażący narusza regulamin porządkowy.
 32. W przypadku opóźnienia przez Kuracjusza przyjazdu na leczenie, wyjazdu przed ustalonym terminem lub wypisania Kuracjusza z sanatorium z przyczyn dyscyplinarnych, Kuracjusz zobowiązany będzie do zapłaty za każdą pełną dobę, o którą pobyt uległ skróceniu – w wysokości równowartości ceny osobodnia ustalonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dopłaty wynikającej z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.
 33. Skrócenie leczenia uzdrowiskowego finansowanego z NFZ bez ponoszenia opłaty może nastąpić w przypadku:
   Przyczyn leżących po stronie sanatorium, do którego Kuracjusz został skierowany
   Z przyczyny choroby, uniemożliwiającej kontynuowanie pobytu w sanatorium
   Z przyczyn losowych, niezależnych od Kuracjusza, a w ocenie Dyrektora Sanatorium uprawniających do wyjazdu, bez poniesienia opłaty.
 34. O skróceniu pobytu przez Kuracjusza powiadamia się organ wydający skierowanie na leczenie.
 35. Wniosek o uzyskanie przepustki z Sanatorium ENERGETYK w sytuacjach losowych należy złożyć lekarzowi prowadzącemu z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.
 36. W okresach pobytu Kuracjusza poza obiektem Sanatorium ENERGETYK, Sanatorium nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo, szkody przez niego wyrządzone oraz za pogorszenie się jego stanu zdrowia.
 37. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz środków odurzających w czasie leczenia jest zabronione. Używanie alkoholu i środków odurzających stanowi podstawę do relegowania Kuracjusza, z poniesieniem kosztów przez tegoż.
 38. Cisza nocna w Sanatorium ENERGETYK obowiązuje w godzinach od 22:00- 6:00. Kuracjusz przebywający na podstawie skierowania z NFZ ma obowiązek przebywania na terenie obiektu w godzinach obowiązywania ciszy nocnej. Kuracjusz w godzinach 22:00-6:00 jest zobowiązany do zachowania się w sposób nie naruszający ciszy nocnej.
 39. Kuracjusz przebywając na terenie Sanatorium ENERGETYK zobowiązany jest do zachowania przepisów ochrony przeciwpożarowej i przestrzegania przepisów porządkowych.
 40. Kuracjuszom przebywającym w Sanatorium ENERGETYK zabrania się:
  • dostrajania i samodzielnego naprawiania sprzętu radiowo-telewizyjnego, urządzeń elektrycznych, wentylacyjnych i innych,
  • korzystania w pokojach z własnych grzejników, grzałek, żelazek, czajników,
  • wynoszenia ze stołówki zastawy stołowej i sztućców,
  wprowadzania na teren obiektu osób niezameldowanych oraz zwierząt.
 41. Do celów spotkań z osobami spoza obiektu służy holl przy recepcji, wyłącznie w godzinach od 7.00 do 22.00.
 42. W wyjątkowych przypadkach, kiedy pokój zamieszkują osoby spokrewnione, w godzinach od 7.00 do 22.00.
  Osoba Niezameldowana może zostać przyjęta w pokoju, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu w Recepcji Sanatorium.
 43. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń należy zgłaszać w recepcji.
 44. Osoby przebywające w Sanatorium ENERGETYK odpowiadają za wyrządzone szkody z własnej winy. Decyzję o obciążeniu sprawcy kosztami powstałej szkody podejmuje Dyrektor Sanatorium ENERGETYK.
 45. Kuracjusz powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 46. Każdy Kuracjusz otrzymuje swój klucz do pokoju i jest za niego odpowiedzialny przez cały okres pobytu.
 47. Naruszanie postanowień niniejszego regulaminu może spowodować pozbawienie Kuracjusza prawa do dalszego pobytu w Sanatorium ENERGETYK, z przekazaniem informacji o przyczynie wydalenia do instytucji kierujących i finansujących pobyt leczniczy.
 48. W dniu wyjazdu Kuracjusz opuszczający Sanatorium ENERGETYK zobowiązany jest do zgłoszenia się do pielęgniarek dyżurnych i pokojowych w celu dopełnienia formalności porządkowych związanych z opuszczeniem zajmowanego pomieszczenia oraz uzyskania dokumentacji medycznej, a także w recepcji, w celu sfinalizowania rozliczeń.
 49. Każdy Kuracjusz winien zapoznać się z obowiązującym w Sanatorium ENERGETYK regulaminem porządkowym oraz potwierdzić ten fakt na piśmie w dokumentacji medycznej.


Poniżej przedstawiamy turnusy zakontraktowane z NFZ na rok 2023 r.

Terminy turnusów
18.02.- 11.03
11.03.- 01.04
02.04.- 23.04
24.04.- 15.05
16.05.- 06.06
06.06.- 27.06
27.06.- 18.07
18.07.- 08.08
23.08.- 13.09
13.09.- 04.10
19.10.- 09.11
10.11.- 01.12
02.12.- 23.12

Wszystkim szczęśliwcom, którzy otrzymali skierowanie do naszego obiektu polecamy zabranie małżonka. Ceny miejsc w pokojach w terminach pobytów sanatoryjnych wyjątkowo korzystne

21 dniowe PAKIETY LECZNICZE 2023 rok      

Numer turnusuTerminy turnusówCena miejsca w pokoju 2-os. z łazienką
18.02.- 11.033500
11.03.- 01.043600
02.04.- 23.043660
24.04.- 15.053800
16.05.- 06.064000
06.06.- 27.064000
27.06.- 18.074100
18.07.- 08.084100
23.08.- 13.094000
13.09.- 04.103900
19.10.- 09.113400
10.11.- 01.123400
02.12.- 23.123400

Cena turnusu obejmuje:

 • 21 noclegów w pokojach 2-os. z łazienką ,  TV sat./ radio, telefon
 • całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków (śniadanie, obiad, kolacja), z możliwością diet- zgodnie ze wskazaniami lekarza prowadzącego
 • całodobowa opieka pielęgniarska
 • konsultacje lekarskie – lekarza specjalisty balneologii i rehabilitacji -nielimitowana ilość
 • konsultacje dietetyka oraz mgr rehabilitacji
 • 30 zabiegów leczniczych wg wskazań lekarza  z zakresu hydroterapii, fizykoterapii, balneoterapii, kinezyterapii, światło- i  elektrolecznictwa oraz masaże lecznicze ( wykaz poniżej)
 • nielimitowana ilość ćwiczeń na cykloergometrze
 • spacer z przewodnikiem  po Krynicy-Zdrój 
 • 2 piesze wycieczki po Beskidzie Sądeckim
 • rabaty u partnerów Sanatorium (wiadomość w recepcji)

Dodatkowe informacje:

 1. Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 50 zł/ dzień .
 2. Turnusy  rozpoczynają się obiadem w dniu przyjazdu, a kończą śniadaniem w dniu wyjazdu.
 3. Gimnastyka grupowa nie podlega wymianie na inny zabieg.
 4. Koszt dodatkowy stanowi opłata klimatyczna w wysokości 5,40 zł/osoba/dzień 
 5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 13.00 , a kończy o godz. 10.00.
 6. Rezygnacja z części pakietu nie stanowi podstawy do obniżenia jego ceny.
 7. Oferta dotyczy wybranego pakietu i nie łączy się z innymi promocjami.
 8. Inne świadczenia medyczne jak np. specjalistyczne konsultacje lekarskie, transport leczniczy, badania diagnostyczne, leki nie są objęte pakietem i są dodatkowo płatne.

Informacje dot. obiektu:

 • Obiekt wyposażony jest w nowoczesną windę osobową, przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • Baza żywieniowa i zabiegowa znajduje się na terenie obiektu.
 • Rekreacja na terenie obiektu: 

-stół do tenisa stołowego, 

-piłkarzyki

-biblioteka , 

-wi-fi

Zabiegi objęte pakietem :

Hydroterapia:

 • Hydromasaż Laguna
 • Kąpiel perełkowa
 • Kąpiel wirowa kończyn dolnych i kręgosłupa
 • Kąpiel wirowa kończyn dolnych
 • Masaż wirowy kończyn górnych

Masaże

 • Masaż suchy wibracyjny (Aquavibron)
 • Drenaż limfatyczny kończyn górnych
 • Drenaż limfatyczny kończyn dolnych
 • Masaż klasyczny częściowy kręgosłupa
 • Hydro-Jet
 • Fotel masujący
 • Materac masujący

Zabiegi borowinowe:

 • Okłady borowinowe -1 jednostka
 • Galwano-borowina – 1 jednostka

Zabiegi ciepłolecznicze:

 • Okład krzemionkowy- 1 jednostka

Fonoterapia:

 • Ultradżwieki

Fizykoterapia:

 • Jonoforeza 
 • Lampa bioptron
 • Lampa sollux
 • Laser biostymulacyjny
 • Diadynamic
 • Interdyn
 • Intervac
 • Prądy Tens/ Trabert / Kotz
 • Elektrostymulacja

Magnetoterapia:

 • Magnetronic
 • Terapuls

Inne:

 • Sucha kąpiel kwasowęglowa
 • Krioterapia miejscowa
 • Inhalacje
 • Okład żelowy

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość zmiany cen. Cena nie ulega zmianom dla potwierdzonym zadatkiem rezerwacji.

Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

REZERWACJA:

Tel.: 471 5594 

kom: 793 266 802

Lub e-mail: recepcja@energetyk-krynica.com

www.energetyk-krynica.com

 Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata 30 % zadatku na nasze konto:  

ING 80 1050 1722 1000 0090 3012 8822 

Zasady dot. rezerwacji określone są na stronie: www.energetyk-krynica.com

Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy zabrać:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, potwierdzone przez Wojewódzki Oddział NFZ
 • dowód osobisty
 • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ,
 • wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w uzdrowisku,
 • stale przyjmowane leki w ilościach wystarczających na czas pobytu
 • strój do ćwiczeń gimnastycznych
 • ewentualnie strój  kąpielowy


ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 23 LIPCA 2013 R. W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH Z ZAKRESU LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO (Z PÓŹN. ZM.) OSOBA ZE SKIEROWANIEM DO SANATORIUM Z NFZ PONOSI NASTĘPUJĄCE KOSZTY:

 • PRZEJAZDU NA LECZENIE UZDROWISKOWE I Z LECZENIA UZDROWISKOWEGO
 • CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚĆ ZA KOSZTY WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA W SANATORIUM UZDROWISKOWYM,
 • OPŁATĘ UZDROWISKOWĄ


DOPŁATA DO KOSZTÓW WYŻYWIENIA I ZAKWATEROWANIA W SANATORIUM UZDROWISKOWYM ZA JEDEN DZIEŃ POBYTU WYNOSI (ZGODNIE Z ROZPOZRZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 11 MARCA 2021, POZ.480):

ZAKWATEROWANIEOD 01 PAŹDZIERNIKADO 30 KWIETNIA
(W ZŁOTYCH)
OD 01 MAJADO 30 WRZEŚNIA
(W ZŁOTYCH)
Pokój 2-osobowy
z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym
19,50 x 21 dni
= 409,50 za turnus
27,30 x 21 dni
= 573,30 za turnus
Pokój 2-osobowy
w studio
16,50 x 21 dni
= 346,50 za turnus
24,90 x 21 dni
= 522,90 za turnus

Sanatorium nie posiada pokoi 1-osobowych.

W przypadku, kiedy osoba skierowana z NFZ żąda pojedyńczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym zobowiazana jest zgodnie z Zarzadzeniem do zapłaty :

– dopłaty za miejsce w pokoju 2-osobowym z pełnym węzłem sanitarnym, zgodnie z Rozpozrądzeniem Ministra Zdrowia ( jak powyżej )

oraz

– opłatę za pustostan w wysokości 70 % wartości miejsca w pokoju, zgodnie z obowiazującym cennikiem usług pełnopłatnych.

Jeżeli pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych,
wysokość częściowej odpłatności, oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.

WCZEŚNIEJSZY WYJAZD/ PÓŻNIEJSZY PRZYJAZD

W przypadku:

1)skrócenia pobytu przez pacjenta skierowanego na leczenie uzdrowiskowe z przyczyn:

 • leżących po stronie sanatorium,
 • z powodu choroby kuracjusza, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu,

2) w przypadku rozpoczęcia pobytu z opóźnieniem wynikającym z:

 • z powodu udokumentowanej choroby pacjenta, która uniemożliwia przyjazd w dniu rozpoczęcia turnusu

pomniejsza się odpłatność o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni odpowiadających pełnym dobom, o które pobyt został skrócony. W przypadku skrócenia pobytu z innych przyczyn, Kuracjusz zobowiązany jest do uiszczenia odpłatności w wysokości wynikającej z zakwaterowania oraz kwoty  176 zł  za każdy dzień skróconego pobytu.

Opłata pobierana jest w drugim dniu pobytu.

WYZYWIENIE DIETETYCZNE:

W sanatorium stosowane są diety:

 • podstawowa,
 • cukrzycowa,
 • lekkostrawna,
 • trzustkowa,
 • żołądkowa,
 • wątrobowa,
 • niskokalorycznej (1100kcal).

Jeżeli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych istnieje możliwość dopłaty do diet eliminacyjnych, nie związanych z procesem leczenia: wegetariańskiej, wegańskiej, bezglutenowej, bezlaktozowej i niskolaktozowej z dopłatą 25 zł/os./dzień. W przypadku, gdy Kuracjusz ma wskazania lekarskie do diety eliminacyjnej opłaty nie pobiera się.

KOSZT OPŁATY UZDROWISKOWEJ WYNOSI 4,80 ZŁ ZA KAŻDY ROZPOCZĘTY DZIEŃ POBYTU

OPŁATY ZA DODATKOWE USŁUGI :

 • opłata za nocleg sanatoryjny przed i po turnusie: 100 zł
 • WYPOŻYCZENIE TELEWIZORA  : Pakiet 7-dniowy : 60 zł / pokój – Pakiet 14-dniowy : 80 zł/pokój – Pakiet 21-dniowy : 100 zł/ pokój
 • PARKING NIESTRZEŻONY (PRZED BUDYNKIEM):26 zł (za każdy dzień postoju) 260 zł/ turnus

Na parkingu są wydzielone 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, płatne zgodnie z cennikiem.

 • CZAJNIK BEZPRZEWODOWY: 20 ZŁ/TURNUS/POKÓJ
 • KIJKI DO TREKINGU:  15,00ZŁ/DZIEŃ; 60,00 ZŁ/TURNUS
 • WYPOŻYCZENIE ŻELAZKA/ SUSZARKI-1 GODZ. BEZPŁATNIE, POWYŻEJ GODZINY: 3 ZŁ za każdą rozpoczętą godzinę
 • WYPOŻYCZENIE LODÓWKI: 7 dni: 30 zł / 14 dni: 50 zł / 21 dni: 75 zł
 • DODATKOWY RĘCZNIK/WYMIANA RĘCZNIKA – 9 ZŁ / SZTUKA
 • WYMIANA POŚCIELI – 19 ZŁ

Informujemy, że w Sanatorium można skorzystać z wypożyczenia do pokoju:
-telewizora
-czajnika
-lodówki
-ekspresu do kawy
-kijków do trekingu

WYPOŻYCZENIE TELEWIZORA
•       Pakiet 7-dniowy : 80 zł / pokój
•       Pakiet 14-dniowy : 100 zł / pokój
•       Pakiet 21-dniowy : 120 zł/ pokój

WYPOŻYCZENIE CZAJNIKA: 20/zł/turnus/pokój
Informujemy, że  że Sanatorium zapewnia możliwość skorzystania z
ogólnodostępnego czajnika, bądź wypożyczenia do pokoju. Nie ma natomiast
możliwości podłączania swojego sprzętu, zgodnie z przepisami ppoż.

WYPOŻYCZENIE LODÓWKI / EKSPRESU DO KAWY:
•       7 dni – 50 zł
•       14 dni – 75 zł
•       21 dni – 100 zł

KIJKI DO TREKINGU:  15,00ZŁ/DZIEŃ; 60,00 ZŁ/TURNUS

WYPOŻYCZENIE ŻELAZKA/ SUSZARKI-1 godz. bezpłatnie, powyżej 1 godz.: 3 zł
za każdą rozpoczętą godzinę

OPLATY ZA MIEJSCE PARKINGOWE NIESTRZEŻONE:
•       30 zł- za każdy dzień postoju
•       150,-zł-za tydzień
•       200,-zł za 10 dni
•       250,-zł za 14 dni
•       300,-zł za 21 dni
Na parkingu są wydzielone 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych, płatne
zgodnie z cennikiem.

POZOSTAŁE OPŁATY:
DODATKOWY RĘCZNIK/WYMIANA RĘCZNIKA – 10 ZŁ / SZTUKA
WYMIANA POŚCIELI – 20 ZŁ


W przypadku, kiedy osoba skierowana z NFZ żąda pojedynczego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym zobowiązana jest zgodnie z Zarządzeniem do zapłaty :
– dopłaty za miejsce w pokoju 2-osobowym z pełnym węzłem sanitarnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ( jak powyżej ) oraz – opłatę za pustostan w wysokości 70 % wartości miejsca w pokoju, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług pełnopłatnych.

Jeżeli pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, wysokość częściowej odpłatności, oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym.

Dopłata do kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu wynosi (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021, poz.480):Działając na podstawie art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 112 poz. 654 z późn. zm.), zwaną dalej „Ustawą”, sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą zostają określone w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym (zwanym dalej „Regulaminem”).

FIRMA PODMIOTU

§ 1

1.Podmiotem wykonującym działalność leczniczą jest – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy – Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków (dalej „Zrzeszenie”). Podmiot, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wykonuje działalność leczniczą:
a) w Sanatorium „Energetyk” w Krynicy-Zdroju, oraz
b) w Sanatorium Uzdrowiskowym „Energetyk” w Świnoujściu
mających charakter zakładów leczniczych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14 Ustawy i stanowiące – wyodrębnione organizacyjnie – zespoły osób i środków majątkowych Zrzeszenia (dalej jako „Sanatoria”), działających w celu wykonywania m.in. działalności leczniczej, na zasadach określonych w Ustawie, przepisach wykonawczych i niniejszym Regulaminie.
Działalność lecznicza prowadzona w Sanatoriach polega na udzielaniu stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.

CELE I ZADANIA PODMIOTU

§ 2

1 .Celem działania Sanatoriów jest m.in.:
• udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom wymagającym leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacyjnego,
• promocja zdrowia,
• dążenie do wysokich standardów jakości usług w zakresie opieki zdrowotnej,
• zapewnienie leczonym osobom odpowiednich warunków leczenia z opieką lekarsko – pielęgniarską dostosowaną do stanu zdrowia

2. Podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych w Sanatoriach są umowy o udzielanie tych świadczeń, finansowanych ze środków publicznych, zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia.

3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych może być także prowadzone za częściową odpłatnością według obowiązującego cennika wprowadzanego przez odpowiednie przepisy prawa, oraz odpłatnie dla osób korzystających z oferty Sanatoriów według cennika ustalonego przez Dyrektorów Sanatoriów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 3

1.Zrzeszenie poprzez Sanatoria wykonuje działalność leczniczą, o której mowa w § 1 ust. 3 powyżej, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu oraz poprawie stanu zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności:
a. całoroczne świadczenia usług leczniczych, sanatoryjnych i rehabilitacyjnych, wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem, przy wykorzystaniu własnej bazy lokalowej i technicznej,
b. świadczenia leczniczo-rehabilitacyjne, pielęgniarskie, pielęgniarsko-opiekuńcze, organizacja turnusów rehabilitacyjnych,
c. działania profilaktyczne oraz lecznicze zgodnie z właściwościami lokalnego mikroklimatu i posiadanej bazy zabiegowej.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADÓW LECZNICZYCH PODMIOTU

§ 4

1.Struktura organizacyjna zakładu leczniczego podmiotu wykonującego działalność leczniczą zorganizowanego jako Sanatorium „Energetyk” w Krynicy-Zdroju określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2.Struktura organizacyjna zakładu leczniczego podmiotu wykonującego działalność leczniczą zorganizowanego jako Sanatorium Uzdrowiskowe „Energetyk” w Świnoujściu określa Załącznik
nr 2 do niniejszego Regulaminu.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 5

1.Sanatoria, udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz prowadząc turnusy profilaktyczne i rehabilitacyjne, a także sprzedaż indywidualną.
2.Sanatoria udzielają świadczeń zdrowotnych odpłatnie.
3.Sanatoria przeznaczone są m.in. do udzielania świadczeń zdrowotnych osobom na podstawie ważnych skierowań na leczenie uzdrowiskowe, profilaktyczne, rehabilitacyjne oraz wczasowe.
4.Sanatoria współdziałają z terenowymi jednostkami służby zdrowia oraz innymi sanatoriami w zakresie wykorzystywania tych jednostek dla potrzeb osób przebywających na leczeniu.
5.Świadczenia zdrowotne udzielane są w Sanatoriach wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
6.Szczegółowe wskazania oraz przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego zgodnie z profilem leczniczym określają odrębne przepisy uzdrowiskowe.
7.Sanatoria mogą prowadzić inną działalność niż określoną w niniejszym Regulaminie, o ile służy ona wykonywaniu ich działalności regulaminowej.

§6

Sanatoria, przeznaczone są do leczenia m.in. następujących rodzajów chorób:
a) Choroby układu trawienia
b) Choroby górnych dróg oddechowych
c) Choroby układu nerwowego
d) Choroby reumatologiczne
e) Cukrzyca
f) Narząd ruchu o małej i średniej niepełnosprawności,
g) Choroby nerek i dróg moczowych
h) Choroby krwi i układu krwionośnego

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 7

1.Świadczenia zdrowotne w zakresie prowadzonym przez Sanatorium „ENERGETYK” w Krynicy-Zdroju udzielane są w siedzibie Sanatorium przy ul. Jana Kiepury 2 a, 33-380 Krynica – Zdrój, z zastrzeżeniem § 12 poniżej.
2.Świadczenia zdrowotne w zakresie prowadzonym przez Sanatorium Uzdrowiskowe „ENERGETYK” w Świnoujściu udzielane są w siedzibie Sanatorium przy ul. Żeromskiego 4, 72-
600 Świnoujście, z zastrzeżeniem § 12 poniżej.

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 8

Wszystkich pracowników obowiązuje zasada życzliwego i taktownego wysłuchiwania uwag, próśb i problemów leczonych w Sanatorium pacjentów oraz ich rozwiązywanie w zakresie posiadanych możliwości i kompetencji, albo informowanie o nich kompetentnych pracowników Sanatorium.

§ 9

1.Pacjent ma zapewnioną ciągłą i całodobową opiekę pielęgniarską zapewnioną przez pracę zmianową pielęgniarek oraz opiekę lekarską realizowaną przez pracę w wyznaczonych godzinach przyjęć w gabinecie lekarskim.
2.W Sanatorium prowadzi się wszelkie dokumentacje w sposób odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, z poszanowaniem praw pacjenta, zasad ochrony danych osobowych, tajemnicy lekarskiej, a także innych obowiązków wynikających z ustawy oraz ustaleń zawartych w umowach z NFZ.
3.Szczegółowy przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określa Załącznik nr 3 do Regulaminu.

ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK LUB KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 10

1.Organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych w Sanatorium w Krynicy-Zdroju określa Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.
2.Organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych w Sanatorium Uzdrowiskowym w Świnoujściu określa Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA POMIĘDZY JEDNOSTKAMI I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI W RAMACH KAŻDEGO Z SANATORIÓW

§ 11

1.Komórki organizacyjne każdego Sanatorium współdziałają ze sobą na zasadzie równorzędności.
2.Przy wykonywaniu zadań wymagających udziału kilku komórek, rolę wiodącą spełnia komórka, w zakresie której mieści się podstawowy problem będący przedmiotem realizacji lub opracowania. Pozostałe komórki współdziałające obowiązane są dostarczać wszystkich informacji i materiałów do wykonania określonego zadania.
3.W przypadkach wątpliwych komórkę, która spełnia rolę wiodącą przy wykonywaniu określonego zadania wyznacza Dyrektor Sanatorium.

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

§ 12

1.W celu zapewnienia pacjentom prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania zawiera się umowy z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na wykonywanie niezbędnych świadczeń zdrowotnych, które niemożliwe są do wykonania w danym Sanatorium.
2.Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, określają umowy o współpracy zawarte na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3.Dyrektor danego Sanatorium, może określić szczegółowe zasady współpracy poszczególnych komórek organizacyjnych Sanatorium z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, będące podstawą do zawieranych w tym zakresie umów.

OPŁATY ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

§ 13

1.Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala się w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
2.Opłata za:
a) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – wynosi 0,002
b) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – wynosi 0,00007
c) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – wynosi 0,0004
przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OPŁACANYCH PRZEZ PACJENTA, WYSOKOŚĆ OPŁAT

§ 14

1.W Sanatoriach pacjent może korzystać z kompleksowego leczenia na zasadach pełnej odpłatności.
2.Szczegółowe ustalenia, o których mowa w ust. 1 zawiera oferta lecznicza corocznie przygotowywana przez Dyrektora Sanatorium.
3.Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne (w tym świadczenia, które nie są finansowane ze środków publicznych) i inne czynności wynikające z procesu leczenia oraz tryb regulowania odpłatności ustalają odrębne przepisy oraz cennik ustalany przez Dyrektora danego Sanatorium, stanowiący odpowiednio Załącznik nr 8 i 9 do niniejszego Regulaminu.
4.Wszystkie ustalenia oraz zasady zawarte w niniejszym Regulaminie w całości dotyczą również
pacjentów przebywających w Sanatorium na zasadach pełnej odpłatności.

SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI LUB KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI

§ 15

1.W sprawach określonych w Ustawie, Sanatoria reprezentowane są przez kierownika podmiotu
leczniczego, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego paragrafu.
2.W pozostałych sprawach nieobjętych zapisami Ustawy, każdym Sanatorium kieruje Dyrektor Sanatorium na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa.
3.W każdym Sanatorium, Zastępca Dyrektora Sanatorium ds. Lecznictwa, pełni jednocześnie obowiązki lekarza sprawującego pieczę nad całokształtem działalności medycznej, w tym w szczególności nad prawidłowym procesem diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów.
4.Dyrektor danego Sanatorium, opracuje i zatwierdzi regulamin wewnętrzny jednostek i komórek organizacyjnych Sanatorium, określający w szczególności:
a.) wewnętrzną strukturę organizacyjną danej jednostki lub komórki organizacyjnej,
b.) szczegółowy zakres zadań jednostki lub komórki organizacyjnej wynikający z zadań określonych w niniejszym Regulaminie,
c.) szczegółowe zadania na poszczególnych stanowiskach pracy.
5.Dyrektor jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie danego Sanatorium oraz za pracę personelu, z zastrzeżeniem przepisów Ustawy.
6.Zasady postępowania w przypadku zgonu pacjenta określa Załącznik nr 6.
7.Zakres praw i obowiązków pacjenta określa Załącznik nr 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1.Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.
2.Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Spis załączników:

Załącznik nr 1 Struktura organizacyjna zakładu leczniczego podmiotu wykonującego działalność leczniczą zorganizowanego jako Sanatorium „Energetyk” w Krynicy-Zdroju
Załącznik nr 2 Struktura organizacyjna zakładu leczniczego podmiotu wykonującego działalność leczniczą zorganizowanego jako Sanatorium Uzdrowiskowe „Energetyk” w Świnoujściu
Załącznik nr 3 Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Sanatoriach
Załącznik nr 4 Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych w Sanatorium w Krynicy-Zdroju.
Załącznik nr 5 Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych w Sanatorium Uzdrowiskowym „Energetyk” w Świnoujściu.
Załącznik nr 6 Postępowanie w przypadku śmierci pacjenta
Załącznik nr 7 Zakres praw i obowiązków pacjenta
Załącznik nr 8 Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych w Sanatorium „Energetyk” w Krynicy-Zdroju
Załącznik nr 9 Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych w Sanatorium Uzdrowiskowym „Energetyk” w Świnoujściu


Załącznik nr 1

Struktura organizacyjna zakładu leczniczego podmiotu wykonującego działalność leczniczą zorganizowanego jako Sanatorium „Energetyk” w Krynicy-Zdroju

1.Zakład leczniczy podmiotu leczniczego działający jako Sanatorium „Energetyk” w Krynicy Zdroju jest jednostką samofinansującą i samodzielnie się bilansującą (dla którego sporządza się odrębny bilans).
2.Struktura organizacyjna zakładu leczniczego podmiotu – ustalona zgodnie z treścią ustawy o działalności leczniczej – jest następująca:
• Zakład leczniczy: Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Sanatorium „Energetyk” w Krynicy-Zdroju, w którego skład wchodzi: o Jednostka lecznicza: Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Sanatorium „Energetyk” w Krynicy-Zdroju, w której skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:
✓ Kinezyterapia
✓ Hydroterapia
✓ Fizykoterapia
✓ Fizjoterapia
✓ Gabinet Masażu Leczniczego
✓ Gabinet lekarski
✓ Gabinet pielęgniarski
✓ Gabinet zabiegów balneologicznych
✓ Sanatorium Uzdrowiskowe
3.Dodatkowo poza działem leczniczym, na który składa się struktura organizacyjna określona w pkt. 2 powyżej, w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego występują następujące działy:
• dział ekonomiczny
• recepcja
• dział żywienia
4.Organizację i zadania poszczególnych działów, określa Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.”

Załącznik nr 2

Struktura organizacyjna zakładu leczniczego działającego jako samodzielna jednostka – podmiotu wykonującego działalność leczniczą – zorganizowanego jako Sanatorium Uzdrowiskowe „Energetyk” w Świnoujściu.

1.Zakład leczniczy podmiotu leczniczego działające jako Sanatorium Uzdrowiskowe „Energetyk” w Świnoujściu jest jednostką samofinansującą i samodzielnie się bilansującą (dla którego sporządza się odrębny bilans).

2.Struktura organizacyjna zakładu leczniczego podmiotu – ustalona zgodnie z treścią ustawy o działalności leczniczej – jest następująca:

• Zakład leczniczy podmiotu leczniczego: Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Sanatorium Uzdrowiskowe „Energetyk” w Świnoujściu, w którego skład wchodzi: o Jednostka lecznicza: Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Sanatorium Uzdrowiskowe „Energetyk” w Świnoujściu, w której skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:
✓ Sanatorium Uzdrowiskowe
✓ Poradnia Internistyczna
✓ Dział Fizjoterapii
✓ Dział Fizykoterapii
✓ Dział Kinezyterapii
✓ Dział Hydroterapii
✓ Dział Krioterapii
✓ Dział Masażu Leczniczego
✓ Dział Balneoterapii

3.Dodatkowo poza działem leczniczym, na który składa się struktura organizacyjna określona w pkt. 2 powyżej, w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego występują następujące działy:
• dział ekonomiczny
• recepcja
• dział żywienia

Organizację i zadania poszczególnych działów, określa Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 3

przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Sanatoriach

W Sanatoriach, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego obowiązują następujące zasady dotyczące procesu udzielania świadczeń zdrowotnych: Podstawą przyjęcia pacjenta (kuracjusza) jest skierowanie na turnus sanatoryjny zgodne z zawartą umową z NFZ z określonym terminem turnusu oraz miejscem leczenia.
Tożsamość przyjmowanego pacjenta ustala się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Zakwaterowanie pacjenta w pokoju jest zgodne z możliwościami lokalowymi Sanatorium i w miarę możliwości dostosowane do jednostki chorobowej pacjenta.
Po zakwaterowaniu w sanatorium, kuracjusz otrzymuje przydział miejsca na sali jadalnej. Samowolna zmiana pokoju lub miejsca na sali jadalnej jest niedozwolona.
Organizowanie sprawnego przyjęcia pacjentów realizuje Dział Lecznictwa w zakres którego wchodzi dyżurka pielęgniarek oraz gabinet lekarski.
Procesem leczenia pacjenta przez okres jego pobytu w Sanatorium kieruje lekarz prowadzący.
Lekarz prowadzący po dokonaniu dokładnego wywiadu, zbadaniu pacjenta i przeprowadzeniu analizy otrzymanej dokumentacji medycznej:
a) zleca zabiegi lecznicze,
b) wydaje w razie potrzeby dodatkowe zalecenia lub skierowanie na badania w razie nagłego zachorowania w czasie pobytu w sanatorium,
c) wpisuje dane z badania lekarskiego, rozpoznanie i podjęte czynności do dokumentacji medycznej pacjenta.

 1. Pacjenci są zobowiązani do ścisłego przestrzegania harmonogramu zabiegów i zgłaszanie się w określonym miejscu i godzinie na zabiegi.
 2. W razie nagłego zachorowania niektóre procedury medyczne, które niemożliwe są do wykonania w Sanatorium (np.: badania radiologiczne, badania laboratoryjne) wykonywane są przez innych świadczeniodawców na podstawie zawartych w tym zakresie umów.
 3. Lekarz prowadzący zobowiązany jest w okresie 24 godzin przed wypisem pacjenta przeprowadzić końcowe badanie lekarskie, sporządzić kartę informacyjną wypisową zawierającą informacje dotyczące rozpoznania, zastosowanego leczenia, osiągniętych efektów leczniczych i zaleceń, co do dalszego postępowania. Kartę informacyjną sporządza się w 2 egzemplarzach, jedną otrzymuje pacjent, a druga pozostaje w historii choroby.
 4. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Sanatorium może wypisać pacjenta przed planowanym terminem zakończenia leczenia z ważnych i uzasadnionych powodów na pisemną prośbę pacjenta.
 5. Zastępca Dyrektora w razie rażącego łamania Regulaminu przez pacjenta (kuracjusza) ma prawo do natychmiastowego wypisania go z Sanatorium.

Załącznik nr 4

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych w Sanatorium „ENERGETYK” w Krynicy-Zdroju

W ramach Sanatorium „ENERGETYK” w Krynicy Zdroju działają następujące działy:

 1. dział leczniczy
 2. dział ekonomiczny
 3. recepcja
 4. dział żywienia

Zadania Działu Leczniczego

 1. Oddział sanatoryjny wypełnia zasadnicze cele regulaminowe Sanatorium, tzn. organizację leczenia sanatoryjnego.
 2. Dział Leczniczy realizuje m.in. zadania z zakresu leczenia fizjoterapeutycznego i kinezyterapii dla wszystkich pacjentów Sanatorium.
 3. Do Działu Leczniczego należy m.in.:
 4. balneologicznego,
  • zapewnienie opieki lekarskiej i całodobowej opieki pielęgniarskiej,
  • sprawnego przyjmowania pacjentów oraz zakładania im odpowiedniej dokumentacji medycznej i jej archiwizacji,
  • leczenie farmakologiczne i dietetyczne,
  • wykonywanie badań diagnostycznych,
  • prowadzenie statystyki i rejestracji medycznej, sprawozdawczości i archiwum ruchu chorych,
  • udzielanie niezbędnych informacji odnośnie pobytu i leczenia w Sanatorium.

W Dziale Leczniczym w zakresie profilu udzielanych świadczeń zdrowotnych funkcjonuje Baza Zabiegowa, która obejmuje m.in.:
a) Fizykoterapię,
b) Hydroterapię.
c) Kinezyterapię

 1. Pacjentowi przysługują zabiegi ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do Sanatorium, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich.
 2. Pacjent ma możliwość, po badaniu lekarskim i przy braku przeciwwskazań, dokupienia na życzenie dodatkowych zabiegów z wpisaniem ich do historii choroby oraz potwierdzonym podpisem pacjenta – „zgoda na zabieg odpłatny”.
 3. Wykonywanie zabiegów, odbywa się według ściśle ustalonego w karcie zabiegowej harmonogramu we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i świąt. Dzień przyjazdu i wyjazdu pacjenta z Sanatorium jest dniem wolnym od zabiegów ze względów aklimatyzacyjnych i bezpieczeństwa.
 4. Planowanie zabiegów leczniczych realizowane jest na podstawie wystawionego przez lekarza prowadzącego przepisu leczniczego.
  10Zadania Działu Ekonomicznego

Do zadań działu ekonomicznego należy m.in.:
• planowanie i analizy ekonomiczne dla Sanatorium,
• prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej i analizy finansowej kosztów działalności,
• prowadzenie ewidencji, kontroli i aktualizacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i materiałów,
• realizacja finansowa wydatków osobowych i rzeczowych,
• ewidencjonowanie, dysponowanie i rozliczanie funduszu socjalnego,
• prowadzenie obrotów kasowych i bankowych,
• sprawozdawczość finansowa,
• sporządzanie bilansu oraz innych sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.
• prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń.
• kontrola dokumentów księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych.

Zadania Recepcji

Recepcja realizuje zadania z zakresu:
1) ochrony kompleksu Sanatorium, w tym osób w nim przebywających, mienia oraz zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, przeciwdziałanie powstawaniu szkód
wynikających z tych zdarzeń oraz niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren Sanatorium,
2) pełnej obsługi informatycznej i fachowej przybywających oraz przebywających w Sanatorium;
• pacjentów (kuracjuszy) Sanatorium,
• pozostałych interesantów i osób postronnych zgłaszających się na recepcję.
3) z zakresu łączności realizuje zadania zapewnienia sprawnego funkcjonowania centrali i zestawiania rozmów w sieci telefonicznej Sanatorium,
4) rozliczania z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
5) sporządzania ofert cenowych, reklam, korespondencji.

Zadania Działu Żywienia

Komórka Żywienia realizuje całokształt zadań związanych z wyżywieniem pacjentów Sanatorium poprzez:
• zaopatrzenie i przechowywanie materiałów żywnościowych,
• układanie jadłospisów na zasadach racjonalnej i nowoczesnej dietetyki,
• sporządzanie, rozdział i wydawanie posiłków zgodnie z zasadami higieny żywienia zbiorowego.
Komórka żywienia realizuje również zadania w zakresie przestrzegania w komórce żywienia dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz kontroli prawidłowości przechowywania produktów w magazynie żywnościowym i wprowadzania żywności do obrotu realizując wymogi przepisów HACCAP.

Załącznik nr 5

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych w Sanatorium Uzdrowiskowym „ENERGETYK” w Świnoujściu

W ramach Sanatorium Uzdrowiskowego „ENERGETYK” w Świnoujściu działają następujące działy:
• dział leczniczy
• dział ekonomiczny
• recepcja
• dział żywienia
Zadania Działu Leczniczego

 1. Oddział sanatoryjny wypełnia zasadnicze cele regulaminowe Sanatorium, tzn. organizację leczenia sanatoryjnego.
 2. Dział Leczniczy realizuje m.in. zadania z zakresu leczenia fizjoterapeutycznego i kinezyterapii dla wszystkich pacjentów Sanatorium.
 3. Do Działu Leczniczego należy m.in.:
 4. balneologicznego,
  • zapewnienie opieki lekarskiej i całodobowej opieki pielęgniarskiej,
  • sprawnego przyjmowania pacjentów oraz zakładania im odpowiedniej dokumentacji medycznej i jej archiwizacji,
  • leczenie farmakologiczne i dietetyczne,
  • wykonywanie badań diagnostycznych,
  • prowadzenie statystyki i rejestracji medycznej, sprawozdawczości i archiwum ruchu chorych,
  • udzielanie niezbędnych informacji odnośnie pobytu i leczenia w Sanatorium.

W Dziale Leczniczym w zakresie profilu udzielanych świadczeń zdrowotnych funkcjonuje Baza Zabiegowa, która obejmuje m.in.:
• Fizykoterapię,
• Hydroterapię.
• Kinezyterapię

 1. Pacjentowi przysługują zabiegi ukierunkowane na leczenie schorzenia będącego podstawą skierowania pacjenta do Sanatorium, uzależnione od wskazań i przeciwwskazań lekarskich.
 2. Pacjent ma możliwość, po badaniu lekarskim i przy braku przeciwwskazań, dokupienia na życzenie dodatkowych zabiegów z wpisaniem ich do historii choroby oraz potwierdzonym podpisem pacjenta – „zgoda na zabieg odpłatny”.
 3. Wykonywanie zabiegów, odbywa się według ściśle ustalonego w karcie zabiegowej harmonogramu we wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem niedziel i świąt. Dzień przyjazdu i wyjazdu pacjenta z Sanatorium jest dniem wolnym od zabiegów ze względów aklimatyzacyjnych i bezpieczeństwa.
 4. Planowanie zabiegów leczniczych realizowane jest na podstawie wystawionego przez lekarza prowadzącego przepisu leczniczego.

Zadania Działu Ekonomicznego
Do zadań działu ekonomicznego należy m.in.:
• planowanie i analizy ekonomiczne dla Sanatorium,
• prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej i analizy finansowej kosztów działalności,
• prowadzenie ewidencji, kontroli i aktualizacji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych i materiałów,
• realizacja finansowa wydatków osobowych i rzeczowych,
• ewidencjonowanie, dysponowanie i rozliczanie funduszu socjalnego,
• prowadzenie obrotów kasowych i bankowych,
• sprawozdawczość finansowa,
• sporządzanie bilansu oraz innych sprawozdań określonych odrębnymi przepisami.
• prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń.
• kontrola dokumentów księgowych w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych.
Zadania Recepcji
Recepcja realizuje zadania z zakresu:
1) ochrony kompleksu Sanatorium, w tym osób w nim przebywających, mienia oraz zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, przeciwdziałanie powstawaniu szkód wynikających z tych zdarzeń oraz niedopuszczanie do wstępu osób nieuprawnionych na teren Sanatorium,
2) pełnej obsługi informatycznej i fachowej przybywających oraz przebywających w Sanatorium;
• pacjentów (kuracjuszy) Sanatorium,
• pozostałych interesantów i osób postronnych zgłaszających się na recepcję.
3) z zakresu łączności realizuje zadania zapewnienia sprawnego funkcjonowania centrali i zestawiania rozmów w sieci telefonicznej Sanatorium,
4) rozliczania z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego,
5) sporządzania ofert cenowych, reklam, korespondencji.

Zadania Działu Żywienia

 1. Komórka Żywienia realizuje całokształt zadań związanych z wyżywieniem pacjentów Sanatorium
  poprzez:
  a. zaopatrzenie i przechowywanie materiałów żywnościowych,
  b. układanie jadłospisów na zasadach racjonalnej i nowoczesnej dietetyki,
  c. sporządzanie, rozdział i wydawanie posiłków zgodnie z zasadami higieny żywienia
  zbiorowego.

2.Komórka żywienia realizuje również zadania w zakresie przestrzegania w komórce żywienia dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz kontroli prawidłowości przechowywania produktów w magazynie żywnościowym i wprowadzania żywności do obrotu realizując wymogi przepisów HACCAP.

Załącznik nr 6

Postępowanie w przypadku śmierci pacjenta

 1. Pacjent ma prawo umierania w spokoju i godności.
 2. Wszystkie czynności przy zmarłym powinny odbywać się z zachowaniem powagi i poszanowania godności osobistej zmarłego i jego rodziny.
 3. W razie śmierci pacjenta w Sanatorium pielęgniarka dyżurna bezzwłocznie powiadamia o tym zdarzeniu lekarza prowadzącego.
 4. Lekarz prowadzący powinien natychmiast przystąpić do oględzin zmarłego, stwierdzić zgon i jego przyczynę, a następnie odnotować w dokumentacji medycznej (historii choroby) dzień, godzinę i przyczynę śmierci.
 5. Pielęgniarka powinna wypełnić Kartę Statystyczną i odnotować w Raporcie Pielęgniarskim dzień oraz godzinę śmierci pacjenta.
 6. Zwłoki pacjenta przechowuje się w oddziale Sanatorium przez 2 godziny.
 7. Po upływie dwóch godzin od śmierci pacjenta i po powtórnym stwierdzeniu zgonu przez właściwego lekarza, pielęgniarka wypełnia Kartę skierowania zwłok do prosektorium, po czym zwłoki z oznaczeniem tożsamości zmarłego pacjenta (w sposób zapewniający utrzymanie się oznaczenia), przewożone są do prosektorium najbliższego Szpitala Miejskiego.
 8. Zwłoki wydaje się do prosektorium osobom uprawnionym. Wydanie zwłok powinno być potwierdzone podpisem osoby odbierającej.
 9. O śmierci pacjenta w oddziale, personel bezzwłocznie powiadamia jego rodzinę lub wskazanych opiekunów, a w przypadku nie zgłoszenia się lub ich braku, organ administracji samorządowej właściwy, co do miejsca zamieszkania zmarłego.
 10. Po stwierdzeniu zgonu pacjenta pielęgniarka dyżurna sporządza w obecności drugiego członka personelu protokolarnie spis rzeczy osobistych oraz wartościowych zmarłego, a następnie przekazuje za pokwitowaniem rodzinie lub osobom bliskim dla zmarłego.
 11. Do czasu przekazania rzeczy osobistych osoby zmarłej jej rodzinie lub osobom bliskim, rzeczy te będą przechowywane w magazynie, zaś rzeczy wartościowe złożone do depozytu.
 12. Rodzinie lub innym osobom bliskim dla zmarłego wydaje się egzemplarz Karty Statystycznej.
 13. Kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący pacjenta w Sanatorium i przekazuje członkom rodziny zmarłego.
 14. W przypadku zgonu pacjenta, co do którego istnieje pewność lub uzasadnione podejrzenie, że nastąpił wskutek przestępstwa albo nieszczęśliwego wypadku Dyrektor Sanatorium lub osoba wyznaczona niezwłocznie powiadamia najbliższy Komisariat Policji.
 15. Opłatę za przechowywanie zwłok powyżej 72 godzin w prosektorium Szpitala Miejskiego uiszcza rodzina lub bliscy zmarłego, bądź inne osoby uprawnione do pochówku.

Załącznik nr 7
Zakres praw i obowiązków pacjenta

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

Prawa pacjenta

 1. Niniejsze postanowienia nie naruszają praw pacjenta wynikających z odrębnych, powszechnie obowiązujących przepisów.
 2. Pacjent Sanatorium ma prawo do:
  1) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, w ramach dostępnych w Sanatorium metod i środków, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń,
  2) udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,
  3) wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,
  4) intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
  5) przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych lub zleconych metodach leczniczych, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych oraz o stopniu ich ryzyka, o metodach alternatywnych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, postępach w wynikach leczenia oraz rokowaniu,
  6) udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniona,
  7) zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby,
  8) dostępu do informacji o prawach pacjenta,

Pacjent przyjęty do Sanatorium, któremu udzielane są całodobowo lub całodziennie świadczenia zdrowotne, ma prawo do:

1.zapewnienia mu:
a) doraźnie w razie zachorowania środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,
b) pomieszczenia,
c) wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia w ramach diet ustalonych w Sanatorium,

2.opieki duszpasterskiej,
3.kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz,
4.wskazania osoby lub instytucji, którą Sanatorium obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się jego stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci,
5.wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w Sanatorium,
6.wypisania się na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Sanatorium,
7.przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie Sanatorium.
6.Zmiana diety może być dokonana tylko za zgodą lekarza prowadzącego.
5.W trakcie leczenia w wyjątkowych sytuacjach, pacjent może otrzymać przepustkę, na podstawie wniosku złożonego lekarzowi prowadzącemu z dwudniowym wyprzedzeniem.

 1. Koszty realizacji uprawnień wymienionych w ust. 3 pkt. 3 i 4 nie mogą obciążać Sanatorium.
 2. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.
 3. Prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz może ograniczyć Dyrektor Sanatorium lub upoważniony lekarz w sytuacji uzasadnionej względami epidemiologicznymi, zarówno w całym Sanatorium jak i w przypadkach indywidualnych.
 4. Informacje o podstawowych prawach pacjenta zawiera Karta Praw Pacjenta, umieszczona na tablicy informacyjnej Sanatorium.

Obowiązki pacjenta

 1. Obowiązkiem pacjenta po wyrażeniu zgody na leczenie jest:
  1) stosować się do wszystkich zaleceń i wskazówek personelu medycznego Sanatorium,
  2) zachować czystość i porządek w pomieszczeniach i otoczeniu Sanatorium,
  3) dbać o mienie będące własnością Sanatorium,
  4) nie zakłócać swoim zachowaniem spokoju innym pacjentom,
  5) życzliwie odnosić się do innych pacjentów i personelu Sanatorium,
  6) stosować się do ustalonego porządku pracy Sanatorium, a zwłaszcza rozkładu dnia tj.:
  a) godzin spożywania posiłków w stołówce,
  b) godzin zleconych zabiegów leczniczych,
  c) ciszy nocnej w godzinach od 22 00 -6 00 ,
  7) przestrzegać zakazu spożywania na terenie Sanatorium alkoholu, zażywania narkotyków i innych środków (leków) odurzających,
  8) przestrzegać zakazu palenia tytoniu,
  9) zgłaszać pielęgniarce oddziałowej, pielęgniarce dyżurnej, pokojowej lub pracownikowi recepcji o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu urządzeń i sprzętu znajdujących się na wyposażeniu pokoju,
  10) bezwzględnie przestrzegać przepisy przeciwpożarowe, ewakuacyjne oraz niżej wymienione
  zasady porządkowe, tj.:
  a) przed opuszczeniem pokoju należy sprawdzić zamknięcie kranów, wyłączyć odbiorniki radiowy i telewizyjny, zgasić światło, zamknąć okna i drzwi,
  b) wynoszenie z pokoju wyposażenia oraz z jadalni naczyń i nakryć stołowych jest niedozwolone,
  c) posiłki do pokoju podawane są na zlecenie lekarza w przypadku pacjenta leżącego,
  d) prasowanie odbywa się w miejscach do tego wyznaczonych,
  e) zabrania się kategorycznie używanie przez pacjentów oraz osoby odwiedzające prywatnych urządzeń elektrycznych (czajniki, grzałki, żelazka, itp.),
  f) pacjent nie ma prawa manipulować przy aparatach i sprzęcie medycznym, urządzeniach elektrycznych, grzewczych, wentylacyjnych itp.,
  g) za przedmioty wartościowe, kosztowności i pieniądze przywiezione przez pacjenta, a nie oddane do depozytu, Sanatorium nie odpowiada.
 2. Pacjentowi nie wolno przyjmować leków, ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego.
 3. W przypadku nagłego zachorowania pacjent powinien niezwłocznie wezwać (powiadomić) lekarza prowadzącego, jeśli są to jego godziny pracy, w pozostałych przypadkach:
  1) pielęgniarkę dyżurną,
  2) lekarza pracującego w tym czasie,
  3) recepcjonistkę, jeśli osoby ww. nie odpowiadają na wezwanie.
 4. Na dwa dni przed terminem wyjazdu z Sanatorium, pacjent zobowiązany jest zgłosić dietetyczce datę wyjazdu, celem otrzymania suchej żywności.
 5. Przed wyjazdem z Sanatorium pacjent winien zdać przedmioty wypożyczone lub przydzielone do indywidualnego użytkowania oraz sprawdzić sprzęt znajdujący się na wyposażeniu pokoju.
 6. W dniu wyjazdu pacjent zobowiązany jest zdać klucz od pokoju i kartę zabiegową podpisaną przez pokojową w dyżurce pielęgniarskiej. Karta zabiegowa jest jednocześnie kartą obiegową.
 7. Pacjent ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody i straty powstałe z jego winy w mieniu Sanatorium.
 8. W przypadku zaistnienia szkody zawinionej przez pacjenta, Dyrektor Sanatorium podejmuje decyzje o obciążeniu go powstałymi kosztami, (po wysłuchaniu jego wyjaśnień oraz złożeniu
  wyjaśnień przez odpowiedni personel Sanatorium). Z powyższego postępowania sporządza się odpowiedni protokół podpisany przez pacjenta i osoby składające wyjaśnienia oraz Dyrektora Sanatorium.
 9. Sanatorium nie bierze odpowiedzialności za świadome postępowanie pacjenta, powodujące pogorszenie jego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. W przypadku wyżej wymienionym personel
  medyczny Sanatorium jest zobowiązany dokonać stosownego zapisu w dokumentacji medycznej pacjenta.

Inne

 1. Skargi i wnioski pacjentów przyjmowane i rozpatrywane są przez Dyrektora Sanatorium po uprzednim złożeniu skargi lub wniosku w recepcji Sanatorium.
 2. Dyrektor Sanatorium przyjmuje skargi i wnioski w godzinach pracy.
 3. Przedmiotem skarg i wniosków mogą być:
  1) zaniedbania lub nienależyte wykonanie zadań przez Sanatorium,
  2) ulepszenie organizacji i usprawnienie pracy Sanatorium.

Załącznik nr 8
wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych w Sanatorium „ENERGETYK” w Krynicy-Zdroju

Cennik zabiegów ustalony na dany rok kalendarzowy zawarty jest na stronie internetowej Sanatorium (link).
Aktualizacja cennika, o którym mowa w ust. 1 na kolejne lata, następuje decyzją Dyrektora Sanatorium.
W przypadku opóźnienia przez Pacjenta przyjazdu na leczenie, wyjazdu przed ustalonym terminem lub wypisania Pacjenta z sanatorium z przyczyn dyscyplinarnych, Pacjent zobowiązany będzie do zapłaty za każdą pełną dobę, o którą pobyt uległ skróceniu – w wysokości równowartości ceny osobodnia ustalonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz dopłaty wynikającej z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Załącznik nr 9

wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych w działającym jako samodzielna jednostka, Sanatorium Uzdrowiskowym „ENERGETYK” w Świnoujściu

Cennik zabiegów ustalony na dany rok kalendarzowy zawarty jest na stronie internetowej Sanatorium (link).
Aktualizacja cennika, o którym mowa w ust. 1 na kolejne lata, następuje decyzją Dyrektora Sanatorium.
W przypadku opóźnienia przez Pacjenta przyjazdu na leczenie, wyjazdu przed ustalonym terminem lub wypisania Pacjenta z sanatorium z przyczyn dyscyplinarnych, Pacjent zobowiązany będzie do zapłaty za każdą pełną dobę, o którą pobyt uległ skróceniu – w wysokości równowartości ceny osobodnia ustalonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz
dopłaty wynikającej z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.