ZASADY ZAMAWIANIA I ŚWIADCZENIA USŁUG HOTELARSKICH W SANATORIUM ENERGETYK W KRYNICY ZDROJU.

REGULAMIN ZAMAWIANIA I ŚWIADCZENIA USŁUG HOTELARSKICH
W SANATORIUM ENERGETYK W KRYNICY-ZDROJU

WSTĘP

 1. Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, potwierdzenia rezerwacji, anulowania rezerwacji, sposobów i terminów płatności za rezerwację, zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług, a także prawa iobowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z zamawianiem i świadczeniem usług
  hotelarskich w obiekcie: SANATORIUM ENERGETYK, ul. Kiepury 2 A , 33-380 Krynica-Zdrój, zwanym dalej: „SANATORIUM”
 2. Regulamin został umieszczony przez SANATORIUM na stronach www SANATORIUM (www.energetyk-krynica.com) w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

I. Postanowienia ogólne

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:
 2. a. Sanatorium / Usługodawca – Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków Sanatorium Energetyk, ul. Kiepury 2A, 33-380 Krynica-Zdrój woj. Małopolskie; NIP: 734- 10-01-636, REGON: 01644319-00020, należący do Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków, ul. Marszałkowska 21/25 lok.76, 00-628 Warszawa
 3. b. Gość / Usługobiorca – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystający z usług Usługodawcy,
 4. c.umowa zawarta na odległość – umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,
 5. d. formularz rejestracji – formularz internetowy zamieszczony na stronach Sanatorium, wykorzystywany do rejestracji Gościa / Usługobiorcy w systemie,
 6. e. rezerwacja niegwarantowana – rezerwacja, która nie została opłacona zadatkiem przez Użytkownika
 7. f. rezerwacja gwarantowana– rezerwacja, która została opłacona zadatkiem przez Użytkownika .
 8. g. opłata rezerwacyjna- zadatek wniesiony na poczet pobytu
 9. h. pakiet usług- ściśle zdefiniowany zestaw dostępnych usług i atrakcji, którego koszt obejmuje całość pobytu.
 10. Usługobiorca przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, że akceptuje jego warunki.

II. Rezerwacja i zawarcie umowy.

 1. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez:
 2. a. wypełnienie formularza rezerwacji na stronie internetowej SANATORIUM (www.energetyk-krynica.com) i przesłanie go do Sanatorium drogą elektroniczną,
 3. b. złożenie zamówienia na pobyt w Sanatorium w formie pisemnej, na adres: Sanatorium Energetyk, ul. Kiepury 2 A, 33-380 Krynica-Zdrój
 4. c. złożenie zamówienia na pobyt w Sanatorium faksem (tel. 18 471 65 82 ) lub drogą elektroniczną (e-mail :recepcja@energetyk-krynica.com),
 5. d. telefoniczne złożenie rezerwacji,
 6. e. osobiste złożenie rezerwacji w Recepcji SANATORIUM tzw. bezpośrednia rezerwacja „z ulicy” .
 7. f. rezerwacja na platformie, z którą współpracuje SANATORIUM:
 8. -booking.com
 9. -e-kurot.pl
 10. -polskiesanatoria.pl
 11. Do rezerwacji złożonych za pomocą platform stosuje się odrębne zasady zamawiania, potwierdzania i anulowania rezerwacji.
 12. 2.Zawarcie umowy o świadczenie usług hotelarskich następuje z chwilą dokonania rezerwacji miejsca i otrzymania potwierdzenia złożonej rezerwacji oraz numeru rezerwacji z systemu SANATORIUM.
 13. 3.Ze względu na status rezerwacji w systemie wyróżnia się:
 14. -rezerwację niegwarantowaną, – rezerwacja która nie została opłacona zadatkiem przez Użytkownika,
 15. -rezerwację gwarantowaną, która została opłacona zadatkiem przez Użytkownika .
 16. 4.Rezerwacja gwarantowana miejsca hotelowego następuje poprzez dokonanie wpłaty równowartości 30 % kwoty należnej za pobyt w obiekcie, zwanej dalej „opłatą
 17. rezerwacyjną” lub zadatkiem. Opata winna być wniesiona w terminie do 7 dni od dnia rezerwacji.
 18. 5.Zapłaty zadatku można dokonać wyłącznie za rezerwowany wcześniej pokój.
 19. 6.Wpłaty gotówkowe dokonywane są w Recepcji SANATORIUM. Płatności przelewem należy dokonywać na rachunek: Sanatorium „ENERGETYK” ul.Kiepury 2 A 33-380 Krynica Zdrój
 20. Bank: ING 80 1050 1722 1000 0090 3012 8822 Na przelewie należy podać imię i nazwisko Gościa /Usługobiorcy oraz nr rezerwacji.
 21. 7.SANATORIUM, po otrzymaniu rezerwacji i wpłynięciu na konto SANATORIUM zadatku – w terminie do 7 dni dokonuje potwierdzenia rezerwacji w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Gościa /Usługobiorcę oraz wystawia fakturę zaliczkową , którą pozostawia w recepcji do czasu przyjazdu Gościa bądź na jego życzenie – przesyła na adres wskazany przez Gościa. Wystawiona faktura jest jednocześnie potwierdzeniem rezerwacji.
 22. 8.Jeżeli Gość nie określi inaczej podczas rezerwacji, a najpóźniej przed wysłaniem zadatku, faktura zostaje wystawiona imiennie na dane osoby wynajmującej (nie na firmę).
 23. 9.Brak przesłania w określonym terminie zadatku powoduje anulowanie rezerwacji.
 24. 10.Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji dokonane przez SANATORIUM (zawierające nr rezerwacji, okres pobytu, cenę noclegu), w sposób określony w pkt. 4. stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług hotelarskich na warunkach określonych niniejszymi zasadami świadczenia usług i cennikiem obowiązującym w dacie zgłoszenia rezerwacji.

III. Usługi i ceny

 1. SANATORIUM zobowiązuje się spełnić świadczenie określone w ofercie i zawartej umowie.
 2. Oferta zawierająca szczegółowe warunki świadczonych usług umieszczona jest na stronie internetowej Sanatorium ENERGETYK www.energetyk-krynica.com
 3. Ceny usług świadczonych przez SANATORIUM zawarte są w cenniku obowiązującym w SANATORIUM w dniu dokonania rezerwacji pobytu a także zawarte są w ofercie, o której mowa w pkt 2. Dopuszcza się stosowanie innych cen ustalonych na piśmie, w drodze negocjacji stron.
 4. Ceny poszczególnych usług na stronie obiektu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. 5.Cena pakietu zawiera podatek Vat oraz usługi wymienione w danym pakiecie.
 6. Do cen nie jest wliczona opłata uzdrowiskowa, która może być pobierana w związku z zarządzeniem władz lokalnych.
 7. Ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, z wyjątkiem cen rezerwacji już potwierdzonych zadatkiem (rezerwacji gwarantowanych).
 8. Zmiany cen dla rezerwacji już potwierdzonych mogą nastąpić jedynie w wyniku zmian prawnych i ustawowych wprowadzonych przez uprawnione organy. W takim przypadku Usługobiorcy przysługuje możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów.
 9. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 13.00. i kończy się o godz. 10.00 . Jeśli Gość hotelowy nie określił w zamówieniu czasu pobytu w hotelu, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Możliwość przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Przedłużenie terminu będzie uzależnione od dostępności miejsc.
 10. Zabrania się użyczania pokoju osobom nie zameldowanym w SANATORIUM. Pokój jest wynajmowany konkretnym osobom na rzecz których została zawarta umowa, a osoby
 11. nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju Gościa /Usługobiorcy w godzinach od 09.00. do 20.00 po zgłoszeniu osoby odwiedzającej w recepcji.
 12. SANATORIUM zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z Serwisu teleinformatycznego.
 13. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN).

IV. Warunki płatności

 1. Po dokonaniu rezerwacji, Usługobiorca zobowiązany jest wpłacić zadatek w wysokości 30% kwoty należnej za pobyt na konto wskazane przez SANATORIUM.
 2. Dokonanie płatności jest warunkiem potwierdzenia rezerwacji i jej gwarantowania. Rezerwacja uważana jest za dokonaną wyłącznie po dokonaniu opłaty rezerwacyjnej (zadatku) w wysokości ustalonej przez SANATORIUM.
  3.Pozostałą kwotę należności Gość hotelowy zobowiązany jest uiścić gotówką lub kartą płatniczą w recepcji SANATORIUM w ciągu pierwszych 2 dni od rozpoczęcia pobytu, najpóźniej w dniu jego zakończenia.
  3.Zadatek może być regulowany gotówką lub przelewem.
 3. W przypadku płatności przelewem wszelkie opłaty za jego dokonanie ponosi Usługobiorca.
 4. Za datę dokonania płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego SANATORIUM : Wpłaty krajowe: numer rachunku bankowego w Polskich Złotych (PLN) : Sanatorium „ENERGETYK” ul.Kiepury 2 A 33-380 Krynica Zdrój Bank: ING 80 1050 1722 1000 0090 3012 8822
  Wpłaty zagraniczne: numer rachunku bankowego: Sanatorium „ENERGETYK” ul.Kiepury 2 A 33-380 Krynica Zdrój
  ING BPLPW 80 1050 1722 1000 0090 3012 8822
 5. SANATORIUM wystawia faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego.
 6. W przypadku osobistego wynajmu pokoju bezpośrednio w Recepcji Sanatorium (tzw. rezerwacji bezpośredniej z ulicy), należność za pobyt zostaje uiszczona z góry.

V. Potwierdzenie rezerwacji

 1. Rezerwację uznaje się za wiążącą/ gwarantowaną z chwilą zrealizowania przez Usługobiorcę zadatku za pobyt w SANATORIUM w określonej kwocie, zgodnie z pkt.1 Rozdziału IV.
 2. Brak wpłaty bezzwrotnej zadatku w terminie 7 dni od dnia rezerwacji ustnej/pisemnej uznaje się za rezygnację Usługobiorcy z rezerwacji usług oraz skutkuje przyjęciem, że pomiędzy stronami nie doszło do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług hotelowych.

VI. Zmiany warunków wykonywania usług

 1. SANATORIUM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od świadczenia usług z przyczyn od niego niezależnych (decyzja władz państwowych, strajki, powódź, itp.). Gość hotelowy
 2. otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty, natomiast nie przysługuje mu odszkodowanie.

VII. Rezygnacja z usług.

 1. Gość /Usługobiorca może w każdym czasie odwołać rezerwację pobytu w SANATORIUM, składając pisemne oświadczenie. Za datę rezygnacji decydującej o naliczeniu kosztów przyjmuje się dzień otrzymania przez SANATORIUM pisemnej rezygnacji.
 2. .Wniosek o anulowanie rezerwacji powinien być zgłoszony w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną.
 3. W przypadku rezygnacji Gościa /Usługobiorcy z zarezerwowanego pobytu lub części świadczeń, SANATORIUM będzie uprawnione do naliczenia opłat z tytułu poniesionych kosztów i utraconych dochodów. Kwota należna do zapłaty z tytułu rezygnacji z usług zawiera w szczególności koszty zamówienia i anulowania świadczeń, które SANATORIUM ponosi oraz dochody jakie mógłby uzyskać w przypadku gdyby nie została złożona rezygnacja.
 4. Utracone dochody i koszty rezygnacji z umowy o świadczenie usług w SANATORIUM wynoszą standardowo:
  – 30 % wartości niezrealizowanych świadczeń, w przypadku gdy rezygnacja nastąpi w trakcie trwania pobytu;
  – 50 % wymaganego zadatku -gdy rezygnacja nastąpi na 30 i więcej dni przed planowanym przyjazdem,
  – 80 % wymaganego zadatku -gdy rezygnacja nastąpi na 30 i mniej dni przed planowanym przyjazdem,
  – 100 % zadatku, w przypadku, gdy Gość /Usługobiorca nie przyjedzie do SANATORIUM w ustalonym dniu lub anulowanie pobytu nastąpi w dniu planowanego przybycia .
 5. W przypadku rezygnacji z części PAKIETU USŁUG ze strony Usługobiorcy lub jego przerwania w trakcie trwania koszt utraconych dochodów wynosi 100 % wartości niezrealizowanych świadczeń. Wyjątkowo – za pisemną zgodą Usługodawcy – na wniosek Usługobiorcy, w przypadku, gdy przerwanie pobytu następuje z udokumentowanej, uzasadnionej przyczyny niezależnej od Usługobiorcy istnieje możliwość przeliczenia pobytu po cenach jednostkowych .
 6. Różnica pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona Usługobiorcy w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 7. Opłata za rezygnację będzie potrącana z kwoty wpłacanego zadatku lub z kwoty opłaconego pobytu. Na pozostałą część opłaty za rezygnację z pobytu (jeśli taka wystąpi) zostanie wystawiona odrębna faktura i przesłana na adres korespondencyjny Gościa.
 8. Koszty odwołania rezerwacji lub rezygnacji z pobytu w SANATORIUM określone w pkt 4 mogą być obniżone na wniosek Gościa /Usługobiorcy w przypadkach udokumentowanych zdarzeń losowych (np. zgon członka rodziny, wypadek etc.), jednak do kwoty nie mniejszej niż 50 zł tytułem kosztów manipulacyjnych ( wydruk i wysyłka faktur i korekt).
 9. SANATORIUM dopuszcza przekazanie praw i obowiązków wynikających z rezerwacji pobytu osobie trzeciej.

VIII. Warunki zawierania i rozwiązywania umów.

 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług hotelowych przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym regulaminie, poza tymi wypadkami rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron, dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie.
 2. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) („Ustawa o Prawach Konsumenta”).

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług hotelowych przez Usługodawcę określone są wyczerpująco w niniejszym regulaminie, poza tymi wypadkami rozwiązanie umowy możliwe jest wyłącznie za porozumieniem stron, dokonanym pod rygorem nieważności na piśmie.

INFORMACJA PRZEDSIĘBIORCY
Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków z siedzibą w Warszawie,
ul. Marszałkowska 21/25 lok. 76,
00-628 Warszawa,
numer NIP: 5252190391, numer REGON: 016443179 prowadzącego Sanatorium „Energetyk” w Krynicy Zdroju ,
ul. Jana Kiepury 2A, 33-380 Krynica- Zdrój
numer NIP: 7341001636, numer REGON: 016443179 -00020
dotycząca Państwa danych osobowych realizująca wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ZZZE z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 21/25 lok.76 – prowadzący Sanatorium Energetyk , ul. Kiepury 2 A, Krynica-Zdrój 33-380 (zwany dalej Administratorem).
 2. W zależności od udzielonych przez Państwa zgód i istniejących obowiązków prawnych, Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b) c) i f) RODO w celu:
  a. Przygotowania , zawarcia i wykonania przez Administratora zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług Administratora (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną przetwarzania jest dążenie do zawarcia umowy,
  b. Marketingu bezpośredniego usług Administratora, w czasie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, w celu przedstawienia oferty usług Administratora i ich warunków – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora lub Państwa zgoda,
  c. Wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa, w tym ustawy ordynacja podatkowa i ustawy dotyczące poszczególnych podatków,
  d. Dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z zawartą z Państwem umową o świadczenie usług Administratora (w wypadku jej zawarcia) – podstawą prawną
  przetwarzania jest uzasadniony interes administratora lub przepis prawa (kodeks cywilny),
 3. Administrator dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w szczególności dokonuje ich profilowania w celu spersonalizowania oferty dla Państwa oczekiwań.
 4. Podanie przez Państwa danych jest:
  a.) dobrowolne ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług Administratora(wwypadku woli jej zawarcia),
  b.)całkowicie dobrowolne w zakresie ich przetwarzania w celu marketingowym.
 5. Przysługuje Państwu także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.
 6. Państwa dane są przetwarzane przez administratora dla poszczególnych celów odpowiednio z upływem terminu:
 7. wymaganego przepisem prawa, w szczególności prawa cywilnego i podatkowego
 8. istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 9. przedawnienia wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy świadczenia usług przez Administratora,
 10. obowiązywania udzielonej przez Państwa zgody.
 11. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie:
  a. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  b. Podmiotom upoważnionym przez Administratora wyłącznie w interesie Administratora i na jego rzecz na podstawie zawartej umowy i w granicach tam określonych, w szczególności zewnętrznym dostawcom usług,
  c. Innym podmiotom na podstawie wyraźnie udzielonej przez Państwa zgody.
  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich lub podmiotów posiadających siedzibę na terenie państw obcych, z tym, że Administrator przewiduje możliwość powierzania przetwarzania danych osobowych przez podmioty posiadające siedzibę na terytorium USA w związku z
  usługami informatycznymi świadczonymi na rzecz Administratora przez takie podmioty.
 12. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, poprawiania danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach
  marketingowych, żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo także prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie oparte na tej zgodzie przed dniem jej wycofania.
 13. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora danych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (Inspektorem Danych Osobowych Administratora) poprzez adres e-mail: iodo@energetyk-krynica.com
 14. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

X. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu: niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
 2. Reklamację można wnieść w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
 3. Reklamacja powinna:
 4. a. zostać złożonana adres siedziby Usługodawcy lub mailowo na adres :dyrektor@energetyk-krynica.com
 5. b. zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Usługobiorcy,
 6. c. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Usługobiorcy.
 7. XI. Postanowienia przejściowe i końcowe
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Gościa.
 10. Data opublikowania uaktualnionego regulaminu rezerwacji: 31.12.2021 r.
 11. XII. Dodatkowe informacje
 12. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00
 13. Doba hotelowa kończy się o godzinie 10.00
 14. Rachunek za pobyt powinien zostać uregulowany z góry lub przed planowanym terminem zakończenia pobytu.
 15. Na terenie całego obiektu, w tym w pokojach, zgodnie z Ustawą z dnia 08.04.2010 roku o zmianie Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, z późniejszymi zmianami – obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.
 16. Złamanie zakazu określonego w pkt. 4 przez Gościa jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 300 zł oraz pokrycie kosztu interwencji Straży Pożarnej, jeżeli takim kosztem zostanie obciążone SANATORIUM.
 17. Wszelkie ewentualne spory związane z realizowanymi przez SANATORIUM świadczeniami, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą, rozstrzyga Sąd właściwy według przepisów proceduralnych.
 18. Za spowodowanie zniszczenia lub uszkodzenia mienia znajdującego się na terenie SANATORIUM zostaną Państwo obciążeni kosztami naprawy, renowacji lub zakupu nowego mienia.
 19. SANATORIUM świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 20. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.